دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-72 
4. تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

صفحه 29-35

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف