تأثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 داور بر قدرت عضلات ثبات مرکزی داوران فوتبال ایران

نویسندگان

1 دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار پزشکی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
عضلات ثبات­دهنده مرکزی نقش مهمی در اجرای بهینه مهارت­های ورزشی و پیشگیری از آسیب­های اندام تحتانی دارند. با توجه به­ این­که اطلاعاتی در زمینه تاثیر برنامه +11 داور بر قدرت عضلات ثبات مرکزی داوران در دسترس نیست، بنابراین هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر برنامه جامع گرم­کردن فیفا +11 داور بر قدرت ایزومتریک عضلات ثبات­مرکزی داوران و کمک­داوران مرد فوتبال ایران بود.
روش­شناسی:
بدین منظور، 52 داور و کمک­داور فوتبال (میانگین سن: داور 70/3±59/27 سال و کمک داور  85/3±54/27 سال) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به­صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 17 هفته برنامه +11 داور را انجام دادند در حالی­که گروه کنترل در طول نیم­فصل روش گرم­کردن معمول خود را اجرا نمودند. جهت برآورد قدرت ایزومتریک عضلات ثبات­مرکزی داوران در پیش و پس آزمون از دستگاه قدرت­سنج دستی دیجیتال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل­واریانس صورت گرفت.
یافته­ها:
نتایج نشان داد که امتیاز قدرت ایزومتریک عضلات ثبات­دهنده ­مرکزی در هر سه گروه عضلات بازکننده (010/0=P، 92/7 =F : داور - 048/0=P، 39/4 =F : کمک داور)، خم­کننده و چرخش­دهنده (042/0=P، 64/4 =F : داور - 007/0=P، 69/8 =F : کمک داور) و ثبات­دهنده جانبی تنه (001/0=P، 61/6 =F : داور - 008/0=P، 52/8 =F : کمک داور) و همچنین شاخص کلی قدرت ایزومتریک عضلات ثبات­مرکزی داوران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون تفاوت معنی­داری (001/0=P، 34/31 =F : داور - 001/0=P، 50/43 =F : کمک داور) داشتند.
نتیجه­گیری :
با توجه به یافته­های تحقیق برنامه جامع گرم­کردن فیفا +11 داور در مقایسه با برنامه عادی گرم­کردن می­تواند قدرت عضلات ثبات­مرکزی داوران و کمک­داوران فوتبال را به­طور معناداری بهبود بخشد. بنابراین به داوران و کمک داوران فوتبال پیشنهاد می­گردد که جهت حفظ ثبات بهینه ناحیه مرکزی بدن در حین داوری و متعاقب آن کاهش احتمال آسیب­دیدگی به­جای برنامه­های عادی گرم کردن از این برنامه تمرینی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of FIFA 11+ for Referees Comprehensive Warm-up Program on the Strength of Core Stability Muscles in Iranian Football Referees

نویسندگان [English]

  • Kamran Johari 1
  • Mohammad Hossein Alizadeh 2
  • Amir Hosein Barati 3
1 1. Ph.D, Sport Injuries and Corrective Exercises, Alborz Campus of Tehran University, Iran
2 Professor, Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences Tehran University, Iran
3 Associate Professor, Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran
چکیده [English]

 Abstract
Background:
The core stability muscles play a crucial role both in terms of the optimal performance of athletic skills and in terms of prevention of lower-limp injuries.  Considering the shortage of information about the effects of FIFA's 11+ referees' program on the strength of the core stability muscles, the authors of the present study have made an effort to investigate  the effects of FIFA's 11+ warm-up program for referees on the isometric strength of the core stability muscles of  male Iranian football referees and assistant referees.
Methodology:
To this end, 52 football referees and assistant referees (average age: 27.59±3.70 years for referees and 27.54±3.85 years for assistant referees) who volunteered for the study, were randomly assigned to the either of the experimental or control groups. The experimental group participated in the referees' 11+ program for 17 weeks while the control group used conventional trainings for warming-up during the half season. A digital handheld dynamometer was used both in pretest and posttest stages in order to measure the isometric strength of the core stability muscles. Data analysis was performed through the statistical test of variance analysis.
Results:
Results indicated that the posttest isometric strength scores of the core stability muscles of referees assigned to the experimental and control group differed statistically significant in terms of the extensor (referee: F=7.92, P=0.010 - assistant referee: F=4.39, P=0.048); flexor and rotator (referee: F=4.64, P=0.042 - assistant referee: F=8.69, P=0.007) and; the stabilizer muscles of the lateral trunk (referee: F=6.61, P=0.001 - assistant referee: F=8.52, P=0.008). In addition the former and latter groups had significant differences in terms of the overall isometric strength of the core stability muscles (F=31.34, P=0.001 - assistant referee: F=43.50, P=0.001).
Conclusion:
According to the findings of the present study, in comparison to the conventional warm-up training, the FIFA's 11+ referees' comprehensive warm-up program can significantly improve the strength of the core stability muscles of referees and assistant referees. Therefore referees and assistant referees are recommended to use the mentioned training program instead of conventional trainings in order to maintain optimal core stability during arbitration in addition to subsequent reduce of probability of injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 11+ for referee Program
  • Core Stability Muscles
  • Injury
  • Football