مدیران مسئول اسبق

                          نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مقرنسی

                          مدرک تحصیلی: دکتری علوم ورزشی         

                          مرتبه علمی: دانشیار

                         مدت فعالیت: 1390/7/25 الی1392/9/17

 


 

                       نام ونام خانوادگی: دکتر محسن غفرانی

                      مدرک تحصیلی : دکتری علوم ورزشی            

                      مرتبه علمی: دانشیار

                      مدت فعالیت: از 1394/11/1 الی 1400/02/25