درباره نشریه

 

 نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

در زمینه­ های موضوعی: فیزیولوژی ورزشی، آسیب­ شناسی و طب ورزشی و بیومکانیک ورزشی به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد و فرآیند داوری مقالات کاملا

محرمانه بوده و  دسترسی به مقالات چاپ شده آزاد می ­باشد.