فرایند پذیرش مقالات

1-  مقالات ابتدا از نظر ساختاری مورد تایید اولیه مدیر داخلی نشریه قرار می گیرند و در صورت اشکالات ساختاری و تضاد با فرمت پیشنهادی نشریه به نویسنده مسئول بازگردانده شده تا اصلاحات اولیه انجام گیرد.

2- پس از انجام اصلاحات اولیه توسط نویسنده مسئول و مطابقت با فرمت نشریه،  برای بررسی محتوایی،  موضوع در هیئت تحریریه نشریه مطرح می شود و در صورت تایید، مقاله به دو داور تخصصی در حوزه مربوطه ارسال خواهد گردید.

3-  تعیین داوران تخصصی برای هر مقاله، به سر دبیر نشریه واگذار می گردد؛ اما در موارد خاص، از اعضای هیئت تحریریه مشورت گرفته خواهد شد.

3- پس از بررسی، در صورت عدم پذیرش مقاله توسط دو داور، به نویسنده مسئول از طریق سامانه نشریه اطلاع داده خواهد شد که مقاله پذیرفته نشده است.

 4- در صورت پیشنهاد اصلاحات جزئی یا کلی توسط داوران، نظر داوران برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد تا نویسنده محترم طی مدت 15 روز اصلاحات مورد نظر داوران را در یک متن مقاله و با دو رنگ متفاوت انجام داده و مقاله اصلاح شده طبق نظر داوران را، جهت ارزیابی مجدد داوری در سامانه نشریه بارگذاری کند. بازه زمانی مورد نظر به مدت یک هفته قابل تمدید می باشد و در صورت عدم پاسخگویی نویسنده در این مدت زمان، مقاله از روند بررسی خارج خواهد شد و مسئولیت آن به عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

5- ضمنا پس ازپذیرش علمی مقاله و صدور نامه پذیرش، چاپ مقاله منوط به همکاری کامل نویسنده مسئول با دفتر نشریه طی مراحل ویرایش و چاپ می باشد و در صورت عدم همکاری نویسنده مسئول در این مرحله، عواقب آن به عهده نویسنده مسئول خواهد بود.