•  نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

     در زمینه­ های موضوعی: فیزیولوژی ورزشی، آسیب­ شناسی و طب ورزشی

     و بیومکانیک ورزشی به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد و فرآیند داوری مقالات

     کاملا محرمانه بوده و  دسترسی به مقالات چاپ شده آزادمی­باشد.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-70 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

شاپا الکترونیکی : 7066-2676

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی نشریه
شاپا الکترونیکی
2676-7066