•  نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

     در زمینه­ های موضوعی: فیزیولوژی ورزشی، آسیب­ شناسی و طب ورزشی

     و بیومکانیک ورزشی به صورت دو فصلنامه انتشار می یابد و فرآیند داوری مقالات

     کاملا محرمانه بوده و  دسترسی به مقالات چاپ شده آزادمی­باشد.

قابل توجه نویسندگان محترم : فورمت نگارشی نشریه به تک ستونی و همچنین شیوه ی رفرنس دهی نشریه تغییر یافته است در این خصوص نویسندگان محترم که از تاریخ 99.9.17 قصد ارسال مقاله به نشریه را دارند به راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایند.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 1-70 

تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطح استروژن پلاسما در زنان یائسه

صفحه 39-48

فاخره نوروزی؛ الهه خداوردی؛ سیدجواد ضیاءالحق؛ علی فهیمی نژاد؛ بیژن فهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سیستان و بلوچستان

شاپا الکترونیکی : 7066-2676

سردبیر دبیر اجرایی دبیر تخصصی اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی