بررسی اثرات مثبت و منفی نیرومندسازی پس از فعال کردن (PAP) بر روی مردان تکواندوکار

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، تبریز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه:
نیرومندسازی پس از فعال کردن به عنوان روشی برای افزایش فعالیت عصبی عضلانی  بلافاصله پس از تمرین با شدت بالاست، که موجب افزایش نیروی انقباضی عضله پس از یک انقباض ارادی بیشینه یا زیر بیشینه می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر حاد نیرومندسازی پس از فعال کردن با زمان­های استراحت متفاوت بر عملکرد جسمانی، مهارتی و کوفتگی عضلانی مردان تکواندوکار بود.
روش‌شناسی:
27 تکواندوکار مرد 28-18 ساله بر اساس درصد چربی، عملکرد جسمانی و مهارتی به طور تصادفی در سه گروه همگن: گروه شاهد، گروه %70­ و 90% یک تکرار بیشینه­، ­­جایگزین شدند. آزمودنی­های هر سه گروه گرم کردن عمومی و تخصصی را به مدت 20 -15 دقیقه انجام داده، سپس گروه­های تجربی حرکت نیم اسکات را با درصدهای تعیین شده و با سه تکرار انجام دادند، سپس در یک مرحله بعد از دو دقیقه استراحت و در مرحله بعد که 48 ساعت بعد انجام گرفت، بعد از چهار دقیقه استراحت آزمون­ها را تکرار کردند. پرش عمودی و عملکرد مهارتی (آپ­دولیوچاگی با پای برتر و آپ­دولیوچاگی با پای چپ و راست) و همچنین کوفتگی عضلانی 24 ساعت بعد از اجرای آزمون­ها اندازه­گیری شد.
یافته­ها:
در پرش عمودی و عملکرد مهارتی بین سه گروه در هر دو مرحله تفاوت معنی­داری وجود داشت و هر دو روش نیرومندسازی پس از فعال کردن موجب بهبود عملکرد شد (05/0p <). کوفتگی عضلانی در بین سه گروه در دو مرحله تفاوت معنی­داری نشان نداد (05/0<P). 
نتیجه­گیری:
با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اثرات حرکت اسکات جفت­پا در افزایش عملکرد تکواندوکاران، به ورزشکاران بخصوص تکواندوکاران پیشنهاد می­شود که برای بهبود توان و مهارت­های اختصاصی از این نوع روش تمرینی در تمرینات خود استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Positive and Negative impact of Post Activation Potentiation (PAP) on male Taekwondo Athletes

نویسندگان [English]

  • Behzad khodaei 1
  • Vahid sari sarraf 2
  • Ramin amirsasan 2
1 Masters of Exercise Physiology, MSc, University of Tabriz
2 Associate Professor of Exercise Physiology, University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract  
Background:
PAP is a method used to increase nerve-muscular activity after a rigorous exercise that leads to boost the contraction force of muscle after a non- automatic manimum contraction. The study aimed to investigate the intense effect of PAPs with different nest period on the performance and muscle soreness of male taekwondo athletes.
Methodology:
27 athlete athletes 18 to 28 years old range- were selected in the basis of fat percentage, physical and skill performances and classified in there homogenous group; control group, IRM=70%, 90%. the athlete of every group warmed up for 15-20 minutes. Then experimental groups did half-squats there times. In first stage the athlete did squats with two minute rest intervals, height jumping, performance (Ap-Doloya-Chagi), and muscle soreness were measured after 24 hours.
Results:
There were significant difference between groups in height jumping and skill performance. Both PAPs increased athlete’s performance (p < .05). There was not any significant difference in athletes’ muscle soreness.
Conclusion:
According to finidings of this study, coupling squat jump is recommended to taekwondo athlete due to its effectivenss in increasing their performance. That helps them to improve their power and skill through this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doms
  • PAP
  • Taekwondo male athletes