اعضای هیات تحریریه

سردبیر

منصور صاحب الزمانی

ورزش درمانی و توانبخشی ورزشی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

sahebozamaniyahoo.com

دبیر اجرایی

زهرا راغی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

zahra_raghiyahoo.com

دبیر تخصصی

امید محمددوست

تربیت بدنی عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mo.omidped.usb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فرزاد ناظم

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

nazem.fgmail.com

سیدمحمد مرندی

فیزیولوژی ورزش استاد دانشگاه اصفهان

m.marandigmail.com

محمدجواد پوروقار

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه کاشان

vagharkashanu.ac.ir

رحمن سوری

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه تهران

sooriut.ac.ir

سعید ایل بیگی

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه بیرجند

silbeigibirjand.ac.ir

مرضیه ثاقب جو

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه بیرجند

m_saghebjoobirjand.ac.ir

عبد الرضا کاظمی

فیزیولوژی ورزش دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

rkazemi22yahoo.com

محمدرضا امیرسیف الدینی

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

seyfaddinimail.uk.ac.ir

عباس صالحی کیا

فیزیولوژی ورزش استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

salehikiaped.usb.ac.ir

مریم بان پروری

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

banparvariped.usb.ac.ir

آرزو قهقایی

بیوشیمی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

arezouchem.usb.ac.ir

سعید فراهت

مهندسی مکانیک استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

farahathamoon.usb.ac.ir

محمد حسین سنگتراش

زیست شناسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

sangtarashscience.usb.ac.ir

شیلا نایبی فر

فیزیولوژی ورزش استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

shila_neyebiyahoo.com

ویراستار انگلیسی

محمد رضا رضایی پور

طب ورزشی (آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

rezaeipourped.usb.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه

مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

khalililihu.usb.ac.ir