مدیران اجرایی اسبق

                                           

                 نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا راغی

                مدرک تحصیلی: دکتری علوم ورزشی

               مرتبه علمی: استادیار

               مدت فعالیت: 1394/11/11 تاکنون