اصول اخلاقی انتشار مقاله

توضیحات اصول اخلاقی انتشار مقالات دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

منشور اخلاقی دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، ‌تکالیف و تعهداتی را برای کلیه اشخاص ذینفع و دخیل در فرآیند چاپ و انتشار مجله، در نظر گرفته است. این تکالیف برای گروه‌های مختلف اشخاص  به شرح ذیل است:

1. تکالیف سردبیر و اعضای هیأت تحریریه

به منظور حسن عملکرد دوفصلنامه و رعایت الزامات اخلاق در پژوهش، نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی (شامل سردبیر و اعضای هیأت تحریریه) تکالیفی به این شرح بر عهده دارد:

1-1. قانون‌مندی در تصمیم‌گیری برای انتشار مقالات:

تصمیم گیری رد و قبول مقالات با تصمیم گیری اعضاء هیآت تحریریه دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی انجام می گیرد. اعضاء هیآت تحریریه، در اتخاذ این تصمیم از سیاست‌های کلان دوفصلنامه و نیز الزامات قانونی که بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط وزارت علوم تعیین شده است یا در آینده تعیین خواهد شد، تبعیت می‌کند.

1-2. بی‌طرفی:

 مجله، هیچ مقاله‌ای را بدون داوری تخصصی، جهت انتشار در دوفصلنامه مورد تأیید قرار نخواهد داد و هیچ‌گونه پیش‌داوری و اعمال‌نظر شخصی، سلیقه‌ای و ... در زمینه پذیرش یا رد مقالات اعمال نمی‌کند و تمامی تصمیمات آن مبتنی بر ملاحظات علمی و تخصصی است.

1-3. بررسی موارد مشکوک:

اگر هر یک از مقالات مندرج در نشریه، از حیث شیوه انجام پژوهش، یافته‌ها و اعتبار مورد ظن قرار گیرند. ابتدا با نویسندگان تماس گرفته و از آنها درخواست خواهد شد که پاسخ دهند. نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی، تمامی ادعاهای مربوط به نقض حقوق مؤلفان، عدم رعایت اخلاق پژوهش، سرقت علمی و سایر ملاحظات مربوطه را بررسی کرده و خود را متعهد به رعایت تمامی الزامات در این زمینه می‌داند.

2. تکالیف داوران

داوری در نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی بدون ذکر نام و هویت نویسندگان صورت می‌گیرد و نام و هویت داوران نیز کاملا محرمانه بوده و در هیچ یک از مراحل، حتی پس از انتشار مقاله، در اختیار نویسندگان قرار نخواهد گرفت.

2-1. سرعت عمل:

به منظور حفظ حقوق نویسندگان، داوران نشریه متعهد می باشند که داوری مقالات را در اسرع وقت ممکن پاسخ دهند و چنانچه این امکان برای ایشان مهیا نباشد، نشریه پس از زمان مقرر،  مقاله را برای داور سوم ارسال خواهد کرد. 

2-2. محرمانه بودن:

داوران مجله، مقالاتی که جهت داوری در اختیار آنها قرار داده می شود، محرمانه تلقی کرده و موظفند که در مورد محتوای مقالات، هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار دیگران قرار ندهند.

2-3. بی‌طرفی:

داوری‌ها می‌بایست کاملا بی‌طرفانه و مبتنی بر نظرات علمی  و مستند باشد .

3-1. اصالت اثر:

نویسندگان تضمین می‌کنند که مقالات ارسالی مبتنی بر کار اصیل پژوهشی آنها بوده و قبلاً  در هیچ نشریه‌ای، اعم از داخلی و خارجی، منتشر نشده باشد.

3-2. تضاد منافع:

چنانچه نویسندگان در انجام پژوهش خود از منابع مالی مؤسسه یا دستگاه خاصی استفاده کرده‌اند، لازم است که آن را در مقاله خود مورد تصریح قرار دهند.