اثر هشت هفته تمرین ایروبیک همراه با رژیم غذایی کاهش وزن بر شاخص های تنفسی و تن سنجی زنان دارای اضافه وزن و چاق

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحدعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22111/rbpa.2018.5844

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
اضافه وزن یکی از بزرگترین معضلات مربوط به سلامتی در جهان شناخته شده است که سبب به وجود آمدن بیماری های متابولیک و تنفسی بسیاری می شود. بهترین روش کاهش این روند چاقی تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین ایروبیک همراه با رژیم غذایی کاهش وزن بر شاخص های تنفسی و تن سنجی زنان دارای اضافه وزن و چاق می باشد.
روش‌شناسی:
این مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون در شهر تهران انجام گرفته است. زنان 30 تا 50 سال دارای اضافه وزن و چاقی (BMI بالای 25) به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه  تجربی (10=n) و کنترل(11=n)  قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه تجربی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) در برنامه کلاس های ایروبیک فعالیت داشتند و هم چنین تحت رژیم غذایی کاهش وزن قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ گونه فعالیتی نداشته اما به آن ها نیز رژیم غذایی کاهش وزن داده شد. از دستگاه بادی کامپوزیشن و اسپیرومتری به ترتیب برای اندازه گیری ترکیب بدنی (وزن، شاخص توده بدنی، توده بدون چربی و درصد چربی کل بدن) و شاخص های تنفسی (حجم بازدمی اجباری در ثانیه اول و ظرفیت حیاتی اجباری) افراد استفاده شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21، داده ها با آزمون های t برای گروه های مستقل و وابسته آنالیز گردید.
یافته­ ها:
کاهش وزن در هر دو گروه ایروبیک (01/0=P) و کنترل (04/0=P) معنادار بود. درصد چربی کل بدن و توده بدون چربی در بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند. در بین شاخص های تنفسی، حجم بازدمی اجباری در ثانیه اول در گروه ایروبیک افزایش معناداری داشته است (05/0=P). ظرفیت حیاتی اجباری در گروه ایروبیک (15/0=P) و کنترل (37/0=P) در طی 8 هفته تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه‌گیری:
8 هفته ایروبیک همراه رژیم غذایی کاهش وزن نسبت به رژیم بدون فعالیت بدنی بر برخی شاخص های تن سنجی و تنفسی تاثیر بیشتری می گذارد و باعث کاهش خطرات ناشی از چاقی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Aerobic training and low calorie diet on respiratory parameters and anthropometric indexes in overweight/obese women

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Kasaii 1
  • Farshad Ghazalian 2
1 M.Sc Sport physiology , Department of Physical Education, Science and Research Branch ,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background:
 Overweight is recognized as one of the biggest health problems in the world. Obesity not only causes limitations in life but also causes many metabolic and respiratory diseases. The best way to reduce this obesity is to balance the energy consumed and consumed. The purpose of the present study was to compare the aerobic and Pilates exercise with weight loss diet on respiratory and anthropometric indices of overweight and obese women.
Method: This experimental study was performed as pretest and posttest in Tehran. Women in their 30s and 50s who were overweight and obese (BMI above 25) were randomly selected and were divided into experimental groups (n = 10) and control (n = 11) (n = 21). Participants in the experimental group were involved in aerobics classes for 8 weeks (3 times a week) and they also went on a weight loss diet. The control group did not have any activity, but they were also given a weight loss diet. Body composition and spirometry were used to measure body composition (Weight, body mass index, lean mass and body fat percentage) and respiratory indics (Forced expiratory volume in 1 second, Forced vital capacity), respectively. Then, using SPSS software version 21, the data were analyzed with t-tests for independent groups.
Results:
Weight loss was significant in both aerobic (P = 0.01) and control (P = 0.04). The percentage of body fat and lean mass did not differ significantly between the two groups. Among the respiratory indicators, the volume of forced exhalation increased significantly in the first second in the aerobic group (P = 0.05). Compulsory vital capacity did not differ significantly in either group over 8 weeks (P = 0.15) and (P = 0.37).
Conclusion:
8-week aerobic exercise with weight loss diet more effective than diet without physical activity on anthropometric and respiratory parameters and reduce the risk of obesity in people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic
  • diet
  • overweight
  • obesity
  • anthropometric
  • Forced expiratory volume in 1 second
  • Forced vital capacity