اثر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کمردرد مزمن آتش‌نشانان منطقه یک عملیات شهر تهران با اختلالات خواب شبانه

نویسندگان

1 دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22111/rbpa.2018.6158

چکیده

زمینه و هدف:
سازمان آتش‌نشانی و مأموران آن، رکن اصلی سیستم ایمنی و امدادی محسوب می‌شوند. در صورت عدم توانایی بدنی، آتش‌نشانان در معرض آسیب قرار خواهند گرفت و درنهایت امدادرسانی نامطلوب خواهد شد. تمرینات ثبات مرکزی دقت گیرنده‌های حس عمقی را بهبود می‌بخشند و موجب افزایش حساسیت مسیرهای فیدبکی و یکپارچگی بیشتر در کمربند کمری- لگنی- رانی می‌شوند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر کمردرد مزمن آتش‌نشانان منطقه یک عملیات شهر تهران با اختلالات خواب شبانه بود.
روش‌شناسی:
تحقیق حاضر با توجه به اعمال مداخله از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری را 15 آتش‌نشانان مرد با حداقل 5 سال سابقه زیر زنگ خوابیدن متوالی در ایستگاه‌های شهر تهران تشکیل دادند. دامنه سنی 24 تا 28 سال و وزن تقریبی 58/10 ±51/75 و مبتلا بودن به کمردرد مزمن با اختلالات خواب و گروه کنترل از دیگر مؤلفه‌های آزمودنی‌ها بود. برای ارزیابی میزان شدت درد از مقیاس دیداری VAS که از نظر روایی و پایایی مورد بررسی و تائید قرار گرفته است، استفاده گردید سپس گروه تجربی تمرینات ثبات مرکزی را 6 هفته که شامل 3 جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه انجام می‌دادند. اطلاعات جمع‌آوری‌ شده با استفاده از آزمون‌های یومن­ویتنی، ویلکاکسون و به کمک نرم‌افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:
بعد از مداخله، تفاوت معنی‌داری در گروه تجربی وجود داشت (05/0>P)، ولی در گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P) و در نهایت تمرینات ثبات مرکزی باعث بهبود درد کمر در سه حالت فعالیت، ایستاده و نشسته شد.
نتیجه‌گیری:
افزودن تمرینات ثبات مرکزی در خلال تمرینات آموزشی فانکشنال عملیاتی و تمرینات آمادگی جسمانی درون شیفتی، باعث تسهیل دردهای مزمن کمر در بین آتش‌نشانان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a 6-week core stability training on in Tehran District one's firefighters suffering from nocturnal sleep disorders due to chronic low back pain

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi 1
  • Mansour Sahebozamani 2
1 Ph.D. Sport injuries and corrective exercises, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background:
The fire department and its agents are considered as the main element of the Safety and Relief System. If they lack physical abilities, firefighters will face injuries, leading to undesirable relief. The core stability training improves the accuracy of the deep sense receivers and increasing the sensitivity of the feedback pathways, creating greater integration in Lumbar-Pelvic-Thigh Region. So the goal of this research was to study the effect of a 6-week core stability training on in Tehran District one's firefighters suffering from nocturnal sleep disorders due to chronic low back pain.
Methodology:
The present study was considered as a semi-experimental intervention. The subjects include 15 male firefighters with at least 5 years of continuous active work in Tehran fire stations, their ages range 24-28 and their average weights approximately range 75/51  10/58, and they suffer from chronic low back pain with sleep disorders; and control group is another component of the subjects. VAS questionnaire was used for assessment of pain level and it was investigated and confirmed in terms of validity and reliability. Then the experimental group performed core stability training for six weeks, including three 45-minute sessions per week. Data were collected by Yoman-Whitney and T. Wilcoxon tests; and then they were analyzed by using SPSS 19 software.
Results:
After the intervention, a significant difference was seen in the experimental group (P <0.05); however, no significant difference was seen in control group (P > 0.05). Ultimately, the core stability training led to improvement of low back pain in three modes of activity, standing and sitting.
Conclusion:
The addition of core stability training to intra-shift functional-operational training exercises and physical fitness exercises alleviate chronic low back pain among firefighters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability training
  • Chronic low back Pain
  • Firefighters
  • Sleep disorder