اثریک جلسه فعالیت مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر هورمون رشد، IGF-1 و کراتین کیناز مردان دارای اضافه وزن غیر فعال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22111/rbpa.2017.5095

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
سوپرست شامل اجرای تمرین قدرتی به صورت متوالی و پشت سر هم می باشد که در آن بین ست ها یا استراحت وجود ندارد و یا محدود شده است. سوپرست خود به دو نوع ترکیبی و معکوس انجام می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین مقاومتی به شیوه سوپرست معکوس و ترکیبی بر مقادیر هورمون رشد(GH) و فاکتور شبه انسولینی1 (IGF-1) و کراتین کیناز (CK) در مردان دارای اضافه وزن غیر فعال انجام شد.
روش­ شناسی:
چهارده مرد دارای اضافه وزن غیرفعال با میانگین سنی 55/1 ±42/28 و شاخص  توده بدنی  28/1 ±46/28 در دو گروه سوپرست ترکیبی و معکوس مورد مطالعه قرار گرفتند. تمرینات مقاومتی به روش سوپرست ترکیبی و معکوس و به صورت متقاطع در دو جلسه تمرینی ورفاصله جلسه اول تا دوم به مدت یک هفته اجرا شد. نمونه­ های خونی از ورید بازویی جمع آوری وفعالیت آنزیم کراتین کیناز و مقادیر هورمون رشد و ( IGF-1) در سرم اندازه‌ گیری شدند.
یافته­ ها:
با توجه به نتایج، انجام فعالیت مقاومتی به روش سوپرست ترکیبی و معکوس موجب افزایش معنی­ دار سطوح هر سه شاخص مورد بررسی شد. همچنین بین دو روش سوپرست ترکیبی و معکوس از لحاظ مقادیر سرمی CK (88/0p=)، GH (95/0p=)، IGF-1 (58/0p=) در پس آزمون تفاوت معنی­ داری وجود نداشت.
نتیجه­ گیری:
هر دو روش تمرینات سوپرست پاسخ­های آنابولیکی وآسیب عضلانی مشابهی داشتند. با توجه به اینکه سطوح هورمون های IGF-1، GH متعاقب تمرینات سوپرست افزایش داشت، می توان بیان کرد انجام تمرینات مقاومتی به شیوه­ های سوپرست می­ تواند پاسخ­ها و سازگاری­ های فیزیولوژیک آنابولیکی را موجب شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of one session of resistance training in two modes of reverse and combined supersets on growth hormone, IGF-1, and creatine kinase in sedentary overweight men

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fatali Saki 1
  • Mohsen Ghanbar Zadeh 2
  • Masoud Nikbakht 3
  • Mohammad Reza Tabandeh 4
1 Master of Sports Physiology, Department of sports Physiology, Faculty of Sport Science’s, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Physiology ,Faculty of Sport Science’s, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Sports physiology ,Faculty of Sport Science’s, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 Associate Professor, Department of Basic Sciences, faculty of Veterinary Medicine, shahid chamran university of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
Superset is consecutive and continuous strength exercising, in which there are no rest intervals between sets or the rest time is limited. The superset is done using combined and reverse protocols. The aim of the present study was to investigate the comparative effect of reverse and combined superset resistance training on serum growth hormone (GH), insulin-like growth factor 1 (IGF-1) and creatine kinase (CK) in sedentary overweight men.
Methodology:
Fourteen sedentary overweight men with average age 28.42 ± 1.55 years and average body mass index (BMI) 28.46 ± 1.28 kg/m2 were studied in two groups under reverse and combined superset resistance protocols. Blood samples were collected from the brachial vein before and after trainings and level of CPK, GH and IGF-1 were measured using commercial kits.
Results:
Performing the resistance exercise in reverse and combined superset protocols resulted in significant elevation of the serum CPK, GH and IGF-1. There was no significant difference between the levels of CPK (p=0.88), GH (p=0.95) and IGF-1 (p=0.58) in subjects under two training protocols.
Conclusion:
Both superset protocols had the same effect on anabolic responses and muscle damage indices. Considering that the levels of CPK, GH, and IGF-I hormones increased following superset exercises, it can be argued that performing resistance exercise with superset protocols can provide anabolic physiological responses and adaptations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPK
  • GH
  • IGF-1
  • Resistance Exercise
  • Sedentary Men