مقایسه‌ی تعادل نیمه پویا بین دانش‌آموزان دارای ناهنجاری‌هایپر لوردوز و هایپر کیفوز 11 تا 16 سال شهرستان ریگان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دکترای بیومکانیک، گروه بیومکانیک ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22111/rbpa.2018.5823

چکیده

زمینه و هدف:
دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین بخش‌های جامعه هستند و در آینده جامعه و توسعه آن نقش کلیدی دارند، در این راستا توانایی حفظ تعادل در آن‌ها برای رسیدن جامعه به اهداف خود یک امر ضروری است. هدف محقق در اجرای این تحقیق مقایسه‌ی تعادل نیمه پویا بین  دانش‌آموزان دارای ناهنجاری‌هایپر لوردوز و هایپر کیفوز 11 تا 16 سال در شهرستان ریگان است.
روش­ شناسی:
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است که جامعه آماری آن دانش‌آموزان شهرستان ریگان می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش 90 نفر شامل 45 دانش‌آموز 13-11 ساله و 45 دانش‌آموز 16-14 ساله در سه گروه دانش‌آموزآن‌هایپر لوردوزیس، هایپر کیفوزیس و سالم (سن: 68/1 ±83/13، قد: 13/12 ± 88/156 و وزن 23/1±85/50) می‌باشد. ارزیابی تعادل نیمه پویای دانش‌آموزان از تست وای و انحناهای ستون فقرات با خط کش منعطف اندازه‌گیری شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آماری آنالیز واریانس یک‌راهه آنوا در سطح معنی‌داری (05/0>P) استفاده شد.
یافته­ها:
یافته‌های پژوهش بیانگر آن بود که بین میانگین‌های محاسبه شده در تحقیق برای تمامی دانش‌آموزان در میان سه گروه سنی اختلاف معناداری(P <0.05)  وجود دارد.  اما اختلاف معنی‌داری در میان دانش‌آموزآن‌هایپر کیفوزیس و سالم در جهت قدامی برای هر دو گروه سنی و دانش‌آموزان سالم و هایپر لوردوزیس در گروه سنی 14 تا 16 سال وجود ندارد .
نتیجه­ گیری:
نتایج تحقیق نشان داد که داشتن یک ناهنجاری برای گروهی از دانش‌آموزان باعث افزایش تعادل شده است اما این امر در همه جهات صادق نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Semi-Dynamic Balance between Students with Hyper lordosis anomaly and Hyper kyphosis anomaly of 11 to 16 Years old in Reagan City

نویسندگان [English]

  • Reza Mallakizade 1
  • Mohammadreza Amirseyfaddini 2
  • Mansoorosadat Rozan 3
1 Master of Science (MSc), Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 PhD in Biomechanics, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Physical Education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Background:
Students are one of the most important sections of society and play a key role in the future of society and its development. In this regard, the ability to maintain balance in them to achieve its goals is essential. The aim of this study was to compare the semi-dynamic balance between students with hyper lordosis and hyper kyphosis in Reagan County aged 11 to 16 years.
Methodology:
The present study is a quasi-experimental study with statistical population of students in Reagan. The statistical sample of this study consisted of 90 students including 45 students 11-13 years old and 45 students 14-16 years old in three groups of students Hyper Lordosis, Hyper kyphosis and healthy students (Age: 13.83 ± 1.68, Height: 15.88 ± 1.21, and Weight: 50.85 ± 1.23). we used the WAY test and their students' spinal curvature was measured with a flexible ruler. Data were analyzed using one-way ANOVA for data analysis (P <0.05).
Results:
The findings of the study showed that there was a significant difference (P <0.05) between the means calculated in the study for all students among the three age groups. But there is no significant difference between anterior hyper kyphosis and healthy students for both age groups and healthy and hyper lordosis students in the 14-16 age group.
Conclusion:
The results showed that having an anomaly for a group of students increased balance but this was not true in all respects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyper kyphosis
  • Hyper lordosis
  • Semi-dynamic balance
  • Y-test
  • Students