تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطح استروژن پلاسما در زنان یائسه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

4 استادیار علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22111/rbpa.2018.6160

چکیده

زمینه و هدف:
رابطه بین ورزش با تغییر در ترکیب بدن، استروژن و کلسیم توتال در دوران یائسگی مشخص نیست. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر ترکیب بدنی و مقدار سطوح استروژن و کلسیم توتال در زنان یائسه بود.
روش‌شناسی:
در این تحقیق نیمه تجربی، تعداد 28 نفر از زنان یائسه (میانگین سن 5± 55 سال؛ وزن 2±68 کیلوگرم) شهر شاهرود به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به ­طور تصادفی در سه گروه شامل تمرین هوازی (11 نفر)، تمرین مقاومتی(11 نفر) و کنترل (6 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی سه روز در هفته با شدت 60 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب طی هشت هفته اجرا شد. برنامه تمرین مقاومتی نیز سه روز در هفته با مقدار وزنه ثابت و افزایش تدریجی تعداد تکرارها طی هشت هفته اجرا گردید. در ابتدا و پایان دوره مداخله ترکیب بدنی و سطح استروژن پلاسما اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و در سطح معنی­دار05/0p<تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها:
نتایج نشان داد پس از دوره مداخله بین مقادیر درصد چربی، حجم عضله، وزن کل، سطوح استروژن و کلسیم توتال پلاسما زنان یائسه در سه گروه تمرین هوازی مقاومتی و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (05/0<p).
نتیجه‌گیری:
با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد دوره های تمرین طولانی تری برای تغییرات احتمالی در ترکیب بدن و کلسیم توتال در دوران یائسگی مورد نیاز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a period of aerobic and resistance training on body composition and plasma estrogen levels in postmenopausal women

نویسندگان [English]

  • Fakhere Norouzi 1
  • Elahe Khodaverdi 1
  • Seyed Javad Ziaolhagh 2
  • Ali Fahimi-Nejad 3
  • Bijan Fahimi 4
1 M.Sc. Department of Exercise Physiology, Department of Sport Physiology, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran
4 Assistant Professor, Department of medical sciences, Islamic Azad University Shahrood Branch, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Background:
The relationship between exercise and changes in body composition, estrogen and total calcium during menopause is unknown. The aim of this study was to investigate the effect of an aerobic exercise period on body composition, estrogen and total calcium levels in postmenopausal women.
Methodology:
In this semi-experimental study, 28 postmenopausal women (mean age 55±5 years; weight 68±2 kg) were selected by purposive sampling and randomly assigned into three groups include resistance (11), aerobic (11) training and control (6). The aerobic training program was performed three days a week at intensity of 60 to 70 percent of maximum heart rate during eight weeks. The resistance training program was performed three days a week with constant weights and a gradual increase in the number of repetitions during eight weeks. At the beginning and at the end of the intervention, body composition and plasma estrogen levels were measured. Data were analyzed by Covariance analysis at the P<0.05.
Results:
Results showed that there was no significant difference between fat percentage, muscle volume, total weight, plasma estrogen and calcium levels in postmenopausal women in the aerobic, resistance training and control groups (P>0.05).
Conclusion:
Based on the results of the study, it seems that longer training periods may be needed for possible changes in body composition and total calcium in menopause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menopause
  • exercise
  • body composition
  • estrogen
  • Total calcium