مقایسه اثر مصرف حاد مکمل‌های عصاره سیر، کوآنزیم Q10 و بی‌کربنات سدیم بر سرعت دفع لاکتات پلاسمای کشتی‌گیران پس از اجرای یک وهله فعالیت فزاینده درمانده‌ساز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

10.22111/rbpa.2017.5765

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر مصرف حاد مکمل‌های عصاره سیر، کوآنزیم Q10 و بی‌کربنات سدیم بر سرعت دفع لاکتات پلاسمای کشتی‌گیران پس از اجرای یک وهله فعالیت فزاینده درمانده‌ساز بود.
روش‌شناسی­:
کشتی‌گیران پسر شهرستان اراک در هر دوره مکمل ویژه خود را (مکمل Q10، سیر ، بی‌کربنات سدیم) استفاده کردند و گروه کنترل شامل مداخلات نبود. دو ساعت پس از مصرف مکمل‌ها آزمون بروس اجرا شد. میزان لاکتات پلاسما بلافاصله، 30 دقیقه و یک ساعت پس از آزمون جمع‌آوری شدند. این روند سه بار دیگر با فاصله یک هفته از هم تکرار شد با این تفاوت که گروه‌ها مکمل خود را تغییر داده بودند.
یافته ­ها:
نتایج حاصل نشان داد که مدت زمان اجرا تا واماندگی پس از مصرف مکمل سیر و بی‌کربنات سدیم به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (0.03 p≤ و 0.01 p≤). میزان لاکتات پلاسما بلافاصله پس از فعالیت در گروه‌های بی‌کربنات سدیم و سیر (0.03 p≤، 0.01 p≤و 0.01 p≤) بیشتر بود. میزان لاکتات پلاسما 30 دقیقه و یک ساعت پس از فعالیت در گروه بی‌کربنات سدیم به طور معنی‌داری کمتر از سه گروه دیگر بود.
نتیجه ­گیری:
مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم در مقایسه با سایر مکمل‌ها دفع لاکتات را سریع‌تر از مکمل‌های مصرفی دیگر کاهش داد. احتمالا مصرف مکمل بی‌کربنات سدیم برای ورزشکارانی که چند وهله مسابقه در روز دارند مفیدتر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of garlic, coenzyme Q10 and sodium bicarbonate acute administration on plasma lactate excretion in wrestlers after single bout exhaustive incremental exercise

نویسندگان [English]

  • Alireza Khanmohammadi 1
  • Bahram Abedi 2
  • Hoseyn Fatolahi 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Mahallat Branch, Islamic Azad University. Mahallat, Iran
2 Associate professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mahallat Branch, Islamic Azad University. Mahallat, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
The purpose of the present study was to compare the effect of acute administration of garlic, coenzyme Q10 and sodium bicarbonate supplements on plasma lactate excretion rate in wrestlers after performing single bout of exhausting activities.
Methodology:
Male wrestlers used their special supplement (Q10, garlic, sodium bicarbonate) in each period, and the control group did not receive any intervention. Bruce test was performed two hours after taking the supplements. Plasma lactate levels were collected immediately, 30 minutes and one hour after the test. The process was repeated three times a week apart, with the groups changing their supplementation.
Results:
The results showed that the duration of run-up to exhaustion after garlic and sodium bicarbonate supplementation was significantly higher than the control group (p ≤0.03; p≤0.01). Plasma lactate levels were higher in the bicarbonate groups immediately after exercise (p ≤0.01; p≤0.01; p≤0.03). Plasma lactate levels were significantly lower in the sodium bicarbonate group 30 minutes and one hour after exercise than in the other three groups.
Conclusion:
Sodium bicarbonate supplementation reduced lactate excretion more rapidly than other supplements compared to other supplements. Sodium bicarbonate supplementation may be more useful for athletes who have multiple races a day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute Supplementation
  • Expiration Time
  • Plasma Lactate
  • Wrestler