مقایسه اثر تمرین ثبات دهنده‌ی مرکزی و قدرتی زانو بر درد، عملکرد و قدرت زانوی زنان سالمند مبتلا به استئوآرتریت

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22111/rbpa.2017.5094

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
استئوآرتریت، شایعترین بیماری در مفاصل انسان­ها می­باشد، استئو آرتریت بر هر مفصلی اثر می گذارد، که به ­طور فراگیری در مفاصل زانو، لگن، کمر و گردن رخ می­دهد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده­ی مرکزی و قدرتی زانو در زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو بود.
روش­ شناسی:
پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون بود. در این پژوهش 36 زن میانسال مبتلا به بیماری (میانگین سنی 5/4±5/64 سال و میانگین وزن 52/10±71/70 و میانگین قد 12/6±34/156) استئوآرتریت شرکت کردند و  به طور تصادفی  به  سه گروه مساوی (12نفر) ، برنامه تمرینی ثبات دهنده­ی مرکزی، برنامه تمرینی قدرتی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرینی ثبات دهنده­ی مرکزی و برنامه تمرینی قدرتی هشت هفته تمرین اختصاصی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ تمرینی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ­ها از پرسشنامه دیداری (VAS)، پرسشنامه عملکردی (WOMAC)، دستگاه ترکیب بدن و دینامومتر استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها از آمار توصیفی، آنالیز واریانس دو سویه، آزمون تی زوجی و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.
یافته­ ها:
نتایج پژوهش نشان داد تمرینات ثبات مرکزی به طور معنی­داری باعث افزایش عملکرد (001/0=P؛ 73/0d=) و قدرت عضلانی (002/0=P؛ 80/0d=) و کاهش درد زانو (036/0=P؛ 81/0d=)  زنان مبتلا به استئوآرتریت شد. همچنین تمرینات قدرتی باعث افزایش عملکرد  (001/0=P؛ 90/0d=) و  قدرت عضلات (041/0=P؛ 73/0d=) و کاهش درد زانو (003/0=P؛ 52/1d=) زنان مبتلا به استئوآرتریت شد.
نتیجه­ گیری:
به نظر می­ رسد که تمرینات قدرتی و ثبات دهنده­ی مرکزی می ­تواند در کاهش درد و روند بهبودی و عملکردی بیماری استئوآرتریت درد زنان سالخورده نقش قابل ملاحظه­ ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of core stability and strength training on knee pain and function in elderly women with osteoarthritis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Barghamadi 1
  • Mohammad Abdollahpour Darvishani 2
  • Zohreh Behboodi 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education and Psycholog, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MS Student of Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 post doc research scholar of Physical Education, Department of Physical Education and Sport Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
Osteoarthritis is the most common chronic condition of the joints. Osteoarthritis can affect any joint, but it occurs most often in knees, hips, lower back and neck. The purpose of this experimental pretest-posttest study was to determine the effect of eight weeks' core stability and strength training on knee pain and function in elderly women with osteoarthritis.
Methodology:
Thirty-six elderly women with osteoarthritis (mean age, 64/5 ± 4/50 years and mean weight of 70/71 ± 10/52, mean height 156/34 ± 6/12) were participated and randomly divided into three equal groups (n=12): strength training program, core stabilization training and control groups. Strength training, core stabilization training groups received especial training for eight weeks and control group no received any training. To collect the data, Visual Analogue Scale (VAS), functional questionnaire (WOMAC) body composition and dynamometer were used.  Normality of Data and homogeneity was tested by Shapiro–Wilk test. Descriptive statistics, two way ANOVA, paired sample t test and the bonferroni test were used to analyze the hypotheses. (P ≤ 0.05).
Results:
The results showed that, there was significant effect of eight weeks' exercises of core stability on, increase muscle strength (d=0.80, p=0.002) and function (d=0.73, p=0.001) and decrease knee pain (d=0.81, p=0.036). Also, there was significant effect of eight weeks' exercises of strength training on increase function (d=0.90, p=0.001) and muscle strength (d=0.73, p=0.041) and decrease knee pain (d=1.52, p=0.003).   
Conclusion:
It seems, core stability and strength training can reduce the pain and help to rehabilitation of elderly women with osteoarthritis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability exercise
  • Osteoarthritis
  • strength training
  • knee function