اثر 4 هفته بی‌تمرینی بر نشانگان سندرم متابولیک و زمان دویدن تا واماندگی در مردان تمرین‌کرده دارای اضافه‌وزن

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 دانشجو دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22111/rbpa.2018.6159

چکیده

زمینه و هدف:
سازگاری­های متابولیکی ناشی از تمرین در اثر بی­تمرینی کاهش می­یابند، اما داده­ها درخصوص مقایسه اثر بی­تمرینی متعاقب انواع مختلف تمرین محدود است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تعیین اثر 4 هفته بی­تمرینی بر نشانگان سندرم متابولیک و زمان دویدن تا واماندگی در مردان تمرین­کرده مقاومتی و مردان تمرین­کرده هوازی بود.
 
روش شناسی:
در این مطالعه نیمه­تجربی، 19 مرد (38-25 سال) تمرین­کرده در گروه­های مقاومتی (10 نفر) و هوازی (9 نفر) قرار گرفتند. گروه­ها بر اساس سطح فعالیت ورزشی طی 4 ماه گذشته (سه جلسه فعالیت با شدت متوسط در هفته)، سن و شاخص توده بدن (9/29-25 کیلوگرم/مترمربع) مشابه بودند. آزمودنی­ها به­مدت  4 هفته از انجام فعالیت ورزشی اجتناب کردند. پیش و پس از بی­تمرینی، نمونه­ خون در حالت ناشتا برای سنجش غلظت سرمی گلوکز، انسولین، تری­گلیسرید و HDL-C از آزمودنی­ها اخذ گردید. در این مراحل، مدت زمان دویدن تا واماندگی با شدت  vVO2maxبر روی نوارگردان ثبت شد. شاخص مقاومت به انسولین با روش  HOMA-1R برآورد شد.
 
یافته‌ها:
پس از 4 هفته بی­تمرینی، HDL-C و مدت زمان دویدن تا واماندگی در گروه­های تمرین­کرده مقاومتی و هوازی به­طور معنی­داری کاهش یافت، این در حالی بود که غلظت تری­گلیسرید در این گروه­ها به­طور معنی­داری افزایش داشت (همه متغیرها، 05/0P < ). غلظت انسولین تنها در گروه تمرین­کرده مقاومتی به­طور معنی­داری افزایش داشت (02/0P =). تغییر معناداری در غلظت گلوکز و شاخص مقاومت به انسولین در پاسخ به بی­تمرینی در این گروه­ها مشاهده نگردید (05/0 > P).
 
نتیجه‌گیری:
به­نظر می­رسد اثرات منفی بی­تمرینی در استقامت هوازی و بیشتر نشانگان سندرم متابولیک در مردان تمرین­کرده مقاومتی با مردان تمرین­کرده هوازی مشابه بود. اما، اثرات منفی بی­تمرینی در گروه تمرین­کرده مقاومتی (با افزایش انسولین) بارزتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of 4-week of detraining on metabolic syndrome and run time to exhaustion in overweight trained men

نویسندگان [English]

  • Mahmood Nikseresht 1
  • Abdulhossein Taheri-Kalani 1
  • Mehdi Nikseresht 2
1 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 PhD Student, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Background:
Training-induced metabolic adaptations reduce in response to detraining, but data is limited to the comparison of the effects of detraining followed different types of training. Thus, the purpose of this study was to determine the effects of 4-week of detraining on metabolic syndrome and run time to exhaustion (TTE) in the resistance-trained men and the aerobic-trained men.
Methodology:
In the quasi-experimental study, 19 men (25-38 years) who are trained were assigned into resistance-trained (RT, n = 10) and aerobic-trained (AT, n = 9) groups. The groups were matched by the physical activity levels during the past 4 months (three days a week with moderate intensity), age, and body mass index (25-29.9 kg/m2). All subjects avoided performing any exercise for a month. From all subjects, the blood sample was taken in a fasted state to measure serum glucose, insulin triglyceride, and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels before and after the detraining. The TTE measured at vVO2max intensity on a treadmill in these time points. Insulin resistance index estimated using by HOMA-IR method. 
Results:
After the detraining period, TTE and HDL-C decreased significantly in both groups; however, triglyceride was significantly increased (all variables, P < 0.05).There was a significant increase in insulin levels with RT only (P = 0.02). There were no significant differences in insulin resistance index and glucose in these groups. 
Conclusion:
It seems like that the detraining-induced negative effects are similar to the aerobic fitness and most of the metabolic syndrome in these groups. However, the negative effect of the detraining was higher in RT (as increased by insulin) compared to AT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cessation of training
  • Insulin
  • trained men