مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در حرکت push-up روی سطوح پایدار و ناپایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

2 استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه وهدف:
یکی از راه­های افزایش شدت تمرینی در تمرینات مقاومتی استفاده از بی­ثباتی و سطوح ناپایدار است. Push-up یک تمرین رایج در برنامه‌های ورزشی در جهت افزایش قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان فعالیت الکترومایوگرافی عضلات درگیر در انواع حرکات push-up روی سطح ثابت، TRX و سوییس بال می­باشد.
روش‌شناسی:
این تحقیق به صورت علّی مقایسه­ای روی 10 نفر از مردان ورزشکار (میانگین وزن 46/4 ± 14/75 کیلوگرم  و میانگین قد 24/5 ± 79/174سانتی متر) در دامنه سنی 28- 24 که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، انجام شد. افراد به صورت تصادفی هر 6 حرکت  push-upروی سطوح ثابت، TRX و سوییس­بال در دو حالت دست و پا روی سطوح را سه بار تکرار کردند و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات سینه­ای بزرگ، سه سر بازویی، دلتویید قدامی و سراتوس قدامی ثبت شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده و مقایسه بین گروهی 6 حرکت مختلف push-up در هر یک از عضلات منتخب از آزمون اندازه­گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها:
فعالیت الکترومایوگرافی عضله سینه­ای بزرگ و دلتویید قدامی در حرکات push-up روی TRX و سوییس­بال به طور معناداری بیش از انجام حرکت روی سطح ثابت بود (05/0≥p)، فعالیت الکترومایوگرافی عضله سه سر بازویی و دندانه­ای قدامی به ترتیب در حرکاتی که دست و پا روی سطح نایایدار بود به طور معناداری بیشتر از سایر حرکات بود (05/0≥P).
نتیجه‌گیری:
نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که استفاده از سطوح ناپایدار در تمرینات باعث افزایش شدت تمرینی خواهد شد. بیشترین چالش برای عضلات سینه­ای بزرگ و دلتویید قدامی را در حرکت push-up با حالت دست­ها روی سوییس­بال و برای عضله سه سر بازویی در وضعیت دست­ها روی سطوح ناپایدار و برای عضله دندانه­ای قدامی در وضعیت پاها روی سطوح ناپایدار پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Electromyographic Activity of shoulder muscles during push-up variations on stable and unstable surfaces

نویسندگان [English]

  • Abootaleb Mohtashami 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Behnam Sharifi Ardani 3
1 MSc, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Allame Tabatabaii, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc, Department of Corrective Exercises and Sports Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background: Surface instability is a common addition to traditional rehabilitation and strength exercises with the aim of increasing muscle activity. The aim of the current study is to determine if performing push up exercise variations on an unstable surface (Swiss ball and TRX) influences EMG amplitude of the shoulder gridle muscles when compared with a stable surface.
 
Methodology: A convenience sample of 10 subjects performed 3 repetitions for each exercise. Surface electromyograms were recorded from the triceps, pectoralis major, anterior deltoid and serratus anterior while performing push up exercises with the feet or hands placed on bench, TRX and swiss ball.
 
Results: TRX and Swiss ball push-ups resulted in greater activation in the pectoralis major and anterior deltoid than those performed on the bench (p≤0.05). The triceps and serratus anterior muscles showed increases in muscle activity when respectively the hands and feet were on the unstable surface (p≤0.05).
 
Conclusion: The results of this study indicate that using unstable surfaces will increase the intensity of exercise. The greatest challenge for pectoralis major and anterior deltoid muscles is suggested push up exercises when the hands placed swiss ball And also for triceps and serratus anterior muscles, respectively, from unstable surfaces in the hands and feet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EMG
  • Push ups
  • Shoulder muscles
  • Swiss ball
  • TRX