تعیین و اولویت بندی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و عملکردی پسران نوجوان نخبه جهت استعدادیابی و پیش بینی عملکرد شنای 100 متر کرال پشت

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
استعدادیابی زمان لازم برای رسیدن به اجراهای ورزشی بهتر توسط ورزشکاران زبده را کاهش می‌دهد. هدف تعیین و اولویت بندی ویژگی‌های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و عملکردی پسران نوجوان نخبه جهت استعدادیابی و پیش بینی عملکرد شنای 100 متر کرال پشت بود.
روش­شناسی:
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی است که بر اساس موضوع و هدف، کاربردی و براساس روش و استراتژی، توصیفی می‌باشد. آزمودنی‌ها  30 شناگر بودند که رتبه های برتر را در استان‌های خود به دست آورده، به مسابقات کشوری راه یافته بودند و پرسشنامه اطلاعات فردی و رضایت نامه را تکمیل کردند. پارامترهای آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و عملکردی آنها براساس فرم ریدکو، اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از میانگین±انحراف معیار توصیف شد و برای رتبه بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد.  
یافته­ها:
طول دست (00/13سانتیمتر)، طول ساعد (50/23سانتیمتر) و طول پا (20/18سانتیمتر) مهمترین شاخص‌های آنتروپومتریکی؛ هایپراکستنشن آرنج (93/3درجه)، پلانتار فلکشن مچ پا (97/6 درجه) و هایپراکستنشن تنه (87/40درجه) مهمترین شاخص‌های بیومکانیکی و سرعت عمل و عکس العمل (74/20سانتیمتر)، انعطاف پذیری (99/26سانتیمتر)، پرش ارتفاع (30/29سانتیمتر) مهمترین شاخص‌های عملکردی در استعدادیابی شناگران نخبه پسر در رده سنی12-11سال کشور در ماده 100 متر کرال پشت بود.  
نتیجه­گیری:
نتایج تحقیق حاضر جهت استعدادیابی و پیش بینی عملکرد پسران نوجوان نخبه 12-11ساله در شنای100 متر کرال پشت، می‌تواند مورد توجه مسئولین، دست اندرکاران و مربیان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The determination and prioritization of anthropometric, biomechanical and functional characteristics of the elite boys for talent identification and predicting performance in 100m backstroke swimming

نویسندگان [English]

  • Ameneh pourrahim ghouroghchi 1
  • Mehdi pahlevani 2
1 Assistant Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ms. Degree of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran.
چکیده [English]

 Abstract
Background:
Talent identification reduces stint to achieve better sports performances by elite athletes. The purpose of this study was the determination and prioritizationof anthropometric, biomechanical and functional characteristics of the elite boys for talent identification and predicting the performance in 100m Backstroke swimming.
Methods:
The research method is semi-experimental, which is applied based on the object and aim, and it is descriptive according to the method and strategy. The subjects were 30 elite young swimmers, which had won top rank in their provinces and came to the national championships, then they had completed the individual questionnaire and satisfaction questionnaire.The anthropometric, biomechanical and functional parameters were measured by Rydkov questionnaires. Data were analyzed using mean±SD and friedman tests and using SPSS software version 22.
Results:
The most important anthropometric parameters were hand length (13.00 cm), forearm length (23.50 cm) and foot length (18.20 cm); the most important biomechanical parameters were elbow hyperextension (3.93 degree), ankle plantar flexion (6.97 degree) and trunk hyperextension (40.87 degree); and the most important functional parameters were action and reaction velocity (20.74 cm), flexibility (26.99 cm) and high jump (29.30 cm) in 100m Backstroke swimming of the elite 11-12 year-old boys.
Conclusion:
The results of this study for talent identification and predicting the performance of the elite 11-12 year-old boys in 100m Backstroke swimming, can be considered by authorities, practitioners and coaches.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropometric
  • biomechanical and functional parameters
  • Swimming
  • Elite