تاثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای زنان فوتسالیست

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
خستگی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تعادل در ورزشکاران است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر خستگی عملکردی فوتسال بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران فوتسالیست زن بود.
روش‌شناسی­:
در تحقیق نیمه تجربی حاضر،22 نفر ازدانشجویان دختر فوتسالیست با میانگین و انحراف معیار سن 8/1 ± 20 سال، وزن 40/2 ±54 کیلوگرم، قد  73/5±161 سانتی­متر  به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. خستگی عملکردی فوتسال توسط پروتکل تعدیل شده شبه فوتبال بانگسبو ایجاد شد. تعادل ایستا و پویا توسط دستگاه اسکن کف پا و خستگی توسط مقیاس بورگ قبل و بلافاصله پس از اجرای پروتکل خستگی اندازه­گیری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون Tهمبسته و در سطح معناداری (05/0 =P) انجام شد.
یافته­ها:
میزان خستگی (54/1 ES=و 000/0=P) میزان نوسان مرکز فشار تعادل ایستا در محور قدامی- خلفی (59/0= ES و 007/0=P) و محور داخلی-خارجی (68/0=ES و 014/0=P) و میزان نوسان مرکز فشار تعادل پویا در محور قدامی- خلفی (042/0= ESو000/0=P) و محور داخلی- خارجی (016/0=ES  و 047/0=P) به طور معناداری متفاوت از پیش آزمون بود.
نتیجه­گیری:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خستگی عملکردی موجب افزایش نوسان مرکز فشار و به تبع آن کاهش تعادل می­شود. این به معنای آن است که احتمالا در  اواخر بازی فوتسال شانس آسیب دیدگی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of functional fatigue on static and dynamic balance of female futsal players

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Naderian 1
  • Reza Mahdavi Nejad 2
  • Vahid Zolaktaf 2
1 M.S, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises; Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Injuries and Corrective Exercises; Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

 
Abstract
Background and aim:
Fatigue is one of the most important factors affecting the balance in athletes. The purpose of this study was to determine the effect of functional fatigue on static and dynamic balance on female futsal players.
Materials and method:
In this semi experimental study, 22 female futsal students with the mean and standard deviation of age 20 ± 1.8 (y), weight 54 ± 2.40 (kg), and height 161.5 ± 5.73 (cm) were selected as the study samples using convenient sampling technique. Functional futsal fatigue was maked with Bangsbo modified semi futsal fatigue protocol. Static and dynamic balance were measured with foot scan set and fatigue with Borg scale before and immediately after of doing protocol. Data was analyzed with dependent T test and significance level of (P=0/05).
Results:
Fatigue rate (P=0/000 & ES=1/54),static balance fluctuation rate of pressure center in axes of anterior- posterior (P=0/007 & ES=0/59) and lateral- medial (P=0/014 & ES=0/68) and dynamic balance fluctuation rate of pressure center in axes of anterior- posterior (P=0/000 & ES=0/042) and lateral- medial (P=0/047 & ES= 0/016) were significantly different from pretest.
Conclusion:
The results of present research showed functional fatigue increases the fluctuation of pressure center and consequently reduce the balance. This means that at the end of the futsal game, the chance is more likely to be injured.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borg scale
  • Dynamic balance
  • Futsal
  • Fatigue Static balance