بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی ترکیبی (استقامتی و قدرتی) بر نیمرخ لیپیدی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان غیر فعال

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
 فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و شاخص‌های نیمرخ لیپیدی دارای دامنه وسیعی از فعالیت‌های زیستی هستند که تحت تاثیر بی‌تمرینی قرار می‌گیرند. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر نیمرخ لیپیدی و فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز مردان غیر فعال بود.
 روش‌شناسی:
در این مطالعه نیمه­تجربی 24 مرد غیر فعال به طور تصادفی به دو گروه (تمرین و کنترل)، تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین، تمرینات گوناگون ورزشی را به مدت هشت هفته انجام دادند. خونگیری از افراد پیش و  پس از دوره پژوهش به منظور اندازه گیری تری­گلیسرید ، LDL ، HDL و BDNF به عمل آمد. از آزمون T مستقل برای بررسی تفاوت بین گروه­ها و T همبسته برای بررسی تغییرات درون گروهی و ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط بین متغیرها استفاده شد و سطح معنی­داری(05/0p <)منظور گردید.
یافته‌ها:
سطوح سرمی تری­گلیسرید پس از 8 هفته تمرین در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری یافت (044/0=­P). همچنین در مقادیر سرمی LDL نیز پس از این دوره کاهش معناداری مشاهده شد (045/0=­P). از سوی دیگر HDL پس از 8 هفته تمرین در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری پیدا کرد (005/0=­P). BDNF نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری یافت (001/0=­P).
نتیجه‌گیری:
احتمالا فعالیت ورزشی ترکیبی می­تواند از طریق کاهش عوامل خطرزا و افزایش BDNF، منجر به بهبود نیمرخ لیپیدی و بهبود شناختی، در افراد غیر فعال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of 8 Weeks Combined Training (Endurance, Strength) on Lipid Profile in Inactive Men

نویسندگان [English]

  • Rahimizadeh Shamsodin 1
  • Hosein Nazari 2
  • Esmail Rahimizadeh 3
  • Hosein Sadeghi mansorkhani 4
1 MSc. Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
2 MSc. Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 MSc. Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Chamran Ahvaz. Ahvaz, Iran.
4 Assistant professor Msc. Medicinal Plants Research Center, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
The brain derived neurotrophic factor (BDNF) and Lipid profile factors have a wide range of biological are influenced by inactive. Therefore, aim of this study was investigating the changed Lipid profile and BDNF following 8 week of combined athletic activity in inactive men.
Methodology:
Twenty-four inactive male randomly divided into two groups: training (n=12) and control group (n=12). The subjects of the training group performed various sports exercises for eight weeks. Blood samplins were taken before and after the study to measure triglyceride, and LDL and HDL and BDNF level. Idependent T-teste was used to examine the difference between groups and paired-samples T test for inter-group variation and Pearson correlation coefficient for relationship between variables. The significance level of (p < 0.05) was considerd.
Results:
Serum levels of Triglyceride had a significant decrease comparing with the control group after 8 weeks of exercise (P < 0.044). There was also a meaningful decrease in LDL serum values after this period (P < 0.045). On the other hand, after 8 weeks of exercise, HDL had a meaningful increase compared to the control group (P < 0.005). Also BDNF after 8 weeks of exercise, showed meaningful increase compared to the control group (P < 0.001).
Conclusion:
Probably combined training activity can lead to improvement of lipid profile and increasing BDNF in inactive people by decreasing threatening factors and improves cognitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BDNF
  • Combined training
  • HDL
  • LDL
  • Triglyceride