تاثیر یک دوره تمرینات عملکردی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهرکرد

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
از دست دادن تعادل و زمین خوردن، ششمین علت مرگ و میر در جمعیت سالمندان است که معمولاً با برخی از بیماری­ها و ناتوانی­ها همراه است. بنابراین تمریناتی که به بهبود پایداری و تعادل این قشر از جامعه کمک کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ده هفته تمرین عملکردی ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند سالم بود.
روش­شناسی:
بدین منظور 40 مرد سالمند سالم 80-65 سال با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و در این تحقیق شرکت کردند. از آزمون­های برخاستن و رفتن زمان­دار و شارپند‌‌‌‌‌‌‌‌ رومبرگ به­ترتیب برای اندازه­گیری تعادل پویا و تعادل ایستا در پیش­ و پس­آزمون استفاده شد. گروه تجربی به مدت 10 هفته هر هفته 3 جلسه به انجام تمرینات عملکردی پرداختند.
یافته­ها:
 نتایج نشان داد که بین میانگین تعدیل شده آزمون شارپند رومبرگ با چشمان باز در گروه تمرینات عملکردی و کنترل  سالمندان تفاوت معنی­داری وجود دارد (001/0=p، 06/19=(38 ،1)F). همچنین بین میانگین تعدیل شده آزمون شارپند رومبرگ با چشمان بسته (001/0=p، 22/169=(38 ،1)F) و آزمون برخاستن و راه رفتن گروه تمرینات عملکردی و کنترل آزمودنی­ها تفاوت معنی­داری وجود دارد (001/0=p، 36/115=(38 ،1)F).
نتیجه‌گیری:
از آن­جایی­که تمرینات عملکردی مشابه شرایط زندگی واقعی و روزمره افراد است، لذا به نظر می­رسد طبق اصل ویژگی تمرین، این نوع تمرینات بتوانند موجب بهبود تعادل ایستا و پویای مردان سالمند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of functional training program on static and dynamic balance in elderly men

نویسندگان [English]

  • Behnam Shokri 1
  • Elham Azimzadeh 2
  • Mostafa Zarei 3
1 MSc., Department of Rehabilitation and health, Faculty of sport sciences and health, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Department of Motor behavior, Faculty of sport sciences and health, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Rehabilitation and health, Faculty of sport sciences and health, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
Loss of balance and falling down is the sixth leading cause of death in elderly people. Accordingly, exercises that promote postural control are so important for this population. The purpose of present study was investigation of functional balance training on the static and dynamic balance in healthy elderly men.
Methodology:
For this purpose 40 men aged 65-80 years were selected conveniently. All of participants carried out TUG and Sharp and Romberg tests as pre and post tests in order to measure dynamic and static balance orderly. The experimental group participated in an intervention of functional exercises for ten weeks, 3 sessions each week.
Results:
The results showed that there is a significant difference between the average modified Sharpend Rumbberg test with open eyes in the functional exercise and control group (f (1.38) =19.06 .p=0.001) Also there was a significant significant difference between the moderated mean of Sharpend rumbberg test with closed eyes (f (1.38=169-22 .p=0.001) and lifting and walking test functional exercise and control group (f(1.38)=115-36. p=0.001)                
Conclusion:
According to principle of specificity of exercise, since the functional exercises are similar to real circumstances of daily life, so these kinds of training can help the postural control of healthy elderly men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • Elderly
  • Functional training
  • Static balance