تاثیر نوشابه انرژی‌زای هایپ بر مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم‌های کبدی طی یک مسابقه بسکتبال

نویسندگان

1 هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت وﺳﻴﻌﻲ که ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ های اﻧﺮژی­زا در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ورزﺷﻜﺎران اﻧﺠﺎم داده­اﻧﺪ، ﻣﺼﺮف اﻳﻦﻧﻮع نوشیدنیﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎران در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ است. ﻫﺪف اﻳﻦ پژوهش تاثیر نوشابه انرژی­زای هایپ بر مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم­های کبدی (AST، ALP) طی یک مسابقه بسکتبال بود.
روش­شناسی:
 11 نفر بسکتبالیست پسر (  با میانگین سن 40/2± 44/ 22 سال، میانگین قد 05/4± 22/180 سانتی­متر، وزن17/4 ± 22/70 کیلوگرم) انتخاب و ﻃﻲ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ (ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ اﻧـﺮژی­زا و ﺟﻠـﺴﻪ دﻳﮕـﺮ داروﻧﻤـﺎ) در زﻣﺎن10 دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از مسابقه (6 ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن) و در اداﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن­های 10، 20، 30 و 40 دﻗﻴﻘﻪ پس از آﻏﺎز مسابقه ( 2ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن) نوشابه انرژی­زا مصرف کردند. از آزمودنی­ها 5 سی­سی خون قبل از مصرف نوشابه انرژی­زا و بلافاصله پس از اتمام مسابقه جهت ارزیابی مقادیر گلوکز خون، شاخص خستگی، ضربان قلب و آنزیم­های کبدی (AST، ALP) جمع­آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف، برای تعیین نرمال بودن داده­ها استفاده و متغیرهای اندازه­گیری شده در مراحل پیش و پس آزمون با استفاده از آزمون t مستقل مقایسه شد. در همه آزمون­ها، با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 16، سطح معناداری(05/0 >p)در نظر گرفته شد.
یافته­ها:
 یافته­های این مطالعه نشان دهنده کاهش معنادار شاخص خستگی، سطوح AST، ALP در گروه دریافت کننده نوشابه انرژی‌زا قبل و بعد از مسابقه بود. ولی اطلاعات بدست آمده از ضربان قلب و میزان گلوکز خون در آزمودنی­ها علی رغم تغییرات نسبی در حد معناداری نبوده است. *سطح معنی داری(05/0 >p)
بحث و نتیجه‌گیری:
 نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیبات ارگوژنیکی موجود در نوشابه انرژی‌زا با به تاخیر انداختن تجمع ALP و AST موجود در خون، باعث افزایش زمان رسیدن به خستگی و بهبود عملکرد ورزشکاران می­گردد؛ درحالیکه بر گلوکز خون و ضربان قلب آزمودنی­ها تاثیر معناداری نداشت. پیشنهاد می­شود از نوشابه‌های انرژی‌زا قبل از آغاز مسابقه و یا در مراحل پایانی فعالیت استفاده شود تا باعث بهبود عملکرد ورزشکاران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Hype energy drink on blood glucose level, fatigue index, heartbeat and liver’s enzymes during the basketball match

نویسندگان [English]

  • Omid mohammadoost 1
  • Mitra madadi jaberi 2
  • Soheila moghadm eftekhari 2
1 Department of Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 MSc Student of Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background:
Today, due to the massive propaganda that energy drink manufacturers have made in order to increase athletes' performance, this type of beverage has expanded among athletes at various levels. The purpose of this study was to evaluate the effect of energy drinks on blood glucose, fatigue index, heart rate and liver enzymes (AST, ALP) during a basketball match.
Methodology:
11 male basketball players (average age 22.44 ± 2.40 years, mean height 180.22 ± 4.05 cm, weight 70.22 ± 4.17 kg) were selected during two sessions (one session of energy drinking And another session of the placebo) at the time of 10 minutes before the competition (6 ml / kg body weight), and then at 10, 20, 30 and 40 minutes after the start of the competition (2 ml / kg body weight), Consumed energy drinks. 5 cc of blood were collected before consuming energy drinks and immediately after the completion of the competition to assess blood glucose levels, the index Fatigue, heart rate, and liver enzymes (AST, ALP) were collected and analyzed statistically. For data analysis, a Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data and the measured varibles were compared in the pre and post stages by independent t-test A significant level of (p <0.05) was considered.
Results:
The findings of this study showed a significant decrease in fatigue index, AST and ALP levels in the energy drink recipient group before and after the competition. However, the information obtained from heart rate and blood glucose levels in subjects was not significant in spite of relative changes. * Significant level of p Conclusion:
The results of this study showed that ergogenic compounds in energy drinks, by delaying the accumulation of ALP and AST in the blood, increased the time to reach fatigue and improve athlete's performance, but there was no significant effect on blood glucose and heart rate in subjects. It is recommended to use energy drinks prior to the start of the competition or in the final stages of the activity to improve the performance of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy-saving hippies
  • Fatigue index
  • Heart rate
  • Liver enzymes