دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-89 
تاثیر 8 هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان

صفحه 1-11

محمود خدابخشی؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری؛ احمد ابراهیمی عطری؛ حسن کوشکی


تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و خوشه ای بر توان انفجاری بازیکنان فوتبال

صفحه 12-21

علی اصغر زارع زاده مهریزی؛ محسن امینایی؛ محمد تقی امیری خراسانی


ارتباط بین قدرت مرکزی و تعادل پویا در اسکی بازان آلپاین

صفحه 46-57

فهیمه بازگیری نژاد؛ علی اصغر نورسته؛ مریم بان پروری