مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار آسیب شناسی ورزشی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Comparison the quality of life and functional disability due to upper exteremity injuries in Deaf and healthy volleyball players

نویسندگان [English]

  • A Nabizadeh 1
  • M.H Alizadeh 2
  • Sh Mohammadpur 1
  • Z Ghaem 1
1 MSc Student in Corrective Actions and Sports Pathology, University of Tehran
2 Associate Professor, University of Tehran