اثر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در پلاسمای موش های دیابتی القاء شده با آلوکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران


عنوان مقاله [English]

The effect of Voluntary running wheel and allium paradoxum on Plasma Brain Derived Neurotrophic factor in the diabetic rates induced with aloxan

نویسندگان [English]

  • Z Fallah Mohammadi 1
  • P Sheikh 2
  • S Mirzaee 2
  • M Ebrahimzadeh 2
1 Associate Professor of Exercise Physiology, Mazandaran University
2 MSc of Exercise Physiology, Mazandaran University