دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-84 
2. تاثیر جنسیت بر پاسخ لپتین به فعالیت استقامتی حاد

صفحه 11-22

کمال رنجبر؛ مریم نورشاهی؛ میثم غلامعلی