رابطه بین ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی با عملکرد ریوی دانشجویان پسر تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان


عنوان مقاله [English]

Relationship between body composition and maximum oxygen consumption with pulmonary function in physical education male students of Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M.A Rabiee 1
  • J Nakhzari Khodakhair 2
  • M Ajaminejhad 3
1 MSc of Exercise Physiology, Shahid Chamran University of Ahwaz
2 University of Zabol
3 MSc of Exercise Physiology, Kerman University