تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی-پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان در بازیکنان فوتبال

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

10.22111/rbpa.2017.5766

چکیده

مقدمه:
هدف مطالعه ارزیابی تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی- پلایومتریک بر میزان تغییرات تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان فوتبال بود.
روش‌شناسی:
مطالعه حاضر به روش نیمه­تجربی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون بود که تعداد 20 بازیکن نخبه فوتبال­(سن: 25/2 ± 35/20 سال، قد: 68/5 ± 05/178­سانتی متر، وزن: 59/7 ± 4/68 کیلوگرم) که هیچ گونه آسیب­دیدگی و شکستگی استخوان در سال اخیر نداشتند و دارای حداقل 6 سال سابقه ورزشی در رشته فوتبال بودند به­عنوان نمونه‌های تحقیق در نظر گرفته شدند. بازیکنان به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات تخصصی ویژه فوتبال را داشتند، گروه تجربی علاوه بر آن هفته‌ای سه جلسه به مدت هشت هفته تمرینات مقاومتی-­پلایومتریک با میانگین شدت 65درصد بیشینه را انجام دادند. پس از جمع­آوری اطلاعات، داده­ها از طریق نرم­افزار SPSS و با آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان دانسیته استخوانی و محتوای مواد معدنی استخوان بازیکنان در ناحیه کمر و ران، قبل و بعد از هشت هفته با دستگاه تراکم­سنج استخوانی­(DEXA) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته­ ها:
نتایج نشان داد که دانسیته استخوانی ناحیه کمر و ران­(001/0= P)­ همچنین محتوای مواد معدنی استخوان در ناحیه کمر و ران (015/0> P) گروه تجربی به طور معناداری افزایش پیدا کرد، اما در گروه کنترل تفاوتی مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری:
از یافته ­های این پژوهش می­توان نتیجه­ گیری کرد که تمرینات مقاومتی-پلایومتریک باعث افزایش تراکم­ و محتوای مواد معدنی استخوان در دو ناحیه کمر و ران در بازیکنان فوتبال می­شود، لذا استفاده از این گونه تمرینات برای جلوگیری از آسیب­ها و شکستگی استخوانی مفید می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8-week resistance-plyometric exercises on changes in bone mineral density and content in soccer players

نویسندگان [English]

  • Navid Kalani 1
  • Nader Rahnama 2
  • Mohammad Faramarzi 3
  • Sareh Razi 4
  • Alireza Behjati 5
1 PhD Student, Department of Corrective Exercise and Sports Injury, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor of the Department of Corrective Exercise and Sports Injury, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
4 MSC of Corrective Exercise and Sports Injury
5 MSC of Sports Physiology
چکیده [English]

Background:
The aim of this study was to assess the effect of 8 weeks of resistance - plyometric training on bone density and Bone mineral content changes of soccer players.
Methodology:
The present study was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design that Twenty elite soccer players (age: 20/35 ± 2/25 years, height: 178/05 ± 5/68 cm, weight: 68/4 ± 7/59 kg) who had no injury and bone fractures in recent years with at least 6 years’ experience in soccer were participated in this study. Players were randomly divided into experimental and control groups equally. Both groups had special soccer training, the experimental group in addition to professional soccer training participated in three sessions a week for eight weeks with an average intensity of 65%, they performed the maximum of resistance - plyometric training. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test. Levels of bone density before and after eight weeks were evaluated with DEXA.
Results:
The results showed that bone mineral density in lumbar and femur (P=0.001) and bone mineral content in lumbar and femur (P=0.015) were significantly increased in experimental group after 8 weeks but in control group. While there was no difference in the control group.
Conclusion:
It can be concluded that resistance - plyometric training can increase bone mineral density levels in soccer players, so to prevent injuries and bone fractures in soccer players these exercise are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone density
  • Bone mineral content
  • plyometric – Resistance training
  • Soccer