برآورد میدانی حداکثر اکسیژن مصرفی و ارتباط آن با چاقی مرکزی در زنان رده سنی مختلف استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و همدان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

10.22111/rbpa.2017.5550

چکیده

زمینه و هدف:
چاقی مرکزی عامل خطر جدی در بیماری‌های قلبی عروقی به‌ شمار می‌رود و ارتباط معکوسی با Vo2max دارد.مطالعه حاضر با برآورد Vo2max از طریق پروتکل بروس، راکپورت، گام شمار و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) در زنان با رده سنی مختلف در استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و همدان و ارتباط آن با شاخص های نسبت کمر به قد (WHtR)، نسبت کمر به لگن (WHR)، شاخص چربی بدن (BAI) و شکل بدن بر اساس سطح (SBSI) انجام شد.
روش شناسی:
زنان 60-20 سال با تعیین حجم نمونه به روش مورگان، به روش خوشه‌ای انتخاب و به ترتیب متغیرهای آنتروپومتریکی، آزمون راکپورت، تکمیل پرسشنامه، اتصال گام شمار به مدت 7 روز و نهایتا اجرای آزمون بروس صورت گرفت. نرمال بودن داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف و مقایسه رده سنی مختلف با آنالیز کواریانس چند عاملی و آزمون تعقیبی توکی و همچنین ارتباط Vo2max با شاخص های چاقی مرکزی با آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد.
یافته‌ها:
بین رده سنی و همچنین بین سه استان مذکور تفاوت معناداری در Vo2max مشاهده شد (001/0=P). همچنین ارتباط معکوس معناداری بین Vo2max برآوردی با دو شاخص (WHtR، BAI) وجود داشت اما در دو شاخص (WHR، SBSI) در برخی موارد ارتباط معنادار و در برخی موارد معنادار نبود.
نتیجه‌گیری:
کاهش سطح فعالیت بدنی و در راستای آن آمادگی قلبی تنفسی منجر به افزایش شاخص‌های چاقی مرکزی در رده سنی مختلف  گردید؛ که نشان از ارتباط معکوس معنادار Vo2max  با شاخص های چاقی مرکزی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Estimation of Maximum Oxygen Consumption and its Relationship with Central Obesity in Women of Different Age Groups in Qazvin Provinces, East Azarbaijan and Hamedan

نویسندگان [English]

  • Davud aghayari 1
  • valiollah dabidiroshan 2
  • Afshin fayaz movaghar 3
1 Master of Science Student, Faculty of Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 Professor of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Background:
Central obesity is a serious risk factor for cardiovascular diseasesand has an inverse relationship with Vo2max. This study had tried to evaluate Vo2max using Bruce protocol, Rockport, Pedometer and International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in women of different age groups in Qazvin, East Azarbaijan and Hamadan provinces, and identify its relationship with central obesity indices (WHtR, WHR, SBSI and BAI).
Methodology:
Using Morgan method women aged 20-60 years were selected by cluster sampling from the centers of the provinces, respectively, and anthropometric variables, rackport test,IPAQ questionnaire completion, pedometer connection for 7 days, and finally, the Bruce test was performed respectively. Normality of data was assessed by Kolmogorov-Smirnov test and comparison of different age groups with multivariate covariance analysis and Tukey post hoc test. Finally, the relationship between Vo2max and central obesity indices was assessed by using Pearson correlation test.
Results:
There was a significant difference between the level of Vo2max in different age groups as well as between the samples three provinces (P=0.001). There was also a significant reverse correlation between the estimation of Vo2max in two indices (WHtR, BAI), but in two indices (WHR, SBSI), in some cases, there was a significant relationship and in some cases wasn't significant.
Conclusion:
The decrease in physical activity and subsequent cardiorespiratory fitness led to an increase in central obesity indices at different age ranges, indicating a significant reversal of relationship between Vo2max and central obesity indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central obesity
  • Cardiorespiratory fitness
  • Non-invasive
  • Physical activity level