تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های اکسایشی/ ضد اکسایشی زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (لرستان)، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (لرستان)، ایران

10.22111/rbpa.2017.5549

چکیده

زمینه و هدف:
با توجه به اهمیت تمرینات ورزشی منظم و مستمر در کنترل و پیشگیری از عوارض بیماری دیابت، هدف از این تحقیق تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص­های اکسایشی/ ضد اکسایشی زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دو می­باشد.
روش ­شناسی:
در این تحقیق نیمه تجربی، نمونه آماری زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن با دامنه سنی 55-40 سال بودند. به­منظور انجام پژوهش از زنان مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان خرم­آباد تعداد 20 نفر انتخاب گردیدند و به طور کاملا تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. سطوح اولیه شاخص­های خونی 48 ساعت پیش از تمرینات نمونه خون اولیه گرفته شد. پس از سانتریفوژ نمونه­های خونی سه متغیر؛ مالون دی­آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز به کمک کیت­های سنجش پارس آزمون انداره­گیری گردید. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین مجدداً اندازه­گیری آنتروپومتریک و آزمایشگاهی انجام شد. در گروه تجربی برنامه تمرینات مقاومتی به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 2 ساعت به اجرا در آمد.  
یافته­ ها:
پس از هشت هفته تمرینات مقاومتی افزایش معناداری در سطوح SOD و GPX در گروه تجربی مشاهده شد. با این حال در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد، همچنین میزان MDA پس­آزمون در مقایسه با پیش­آزمون کاهش معناداری نشان داد (05/0p <) که این تفاوت معناداری در گروه تجربی مشاهده نشد.  
نتیجه­ گیری:
بر اساس نتایج به دست آمده می­توان بیان داشت که؛ تمرینات مقاومتی می­توانند تاثیرات پیشگیرانه­ای در برخی شاخص­های اکسایشی/ ضد اکسایشی زنان مبتلا به دیابت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the effect of eight weeks of resistance training on some oxidative / antioxidant indices of middle-aged women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Moradpourian 1
  • Nasrin Shakarami 2
1 . Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Khorramabad Branch (Lorestan),Iran
2 Master's degree in Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Islamic Azad University, Khorramabad Branch (Lorestan), Iran
چکیده [English]

Background:
According to the importance of regular and regular exercise in the control and prevention of diabetes complications, the purpose of this study was to determine the effect of eight weeks of resistance training on some oxidative/ antioxidant characteristics of middle-aged women with type 2 diabetes.
Methodology:
In this quasi-experimental study, the sample of women with type 2 diabetes was overweight with an age range of 40-55 years. In this study, 20 women with type 2 diabetes mellitus in Khorramabad city were selected and randomly divided into experimental and control groups. The initial levels of blood tests were taken 48 hours before the initial blood sample was taken. After centrifugation, the three variables MDA, SOD and GPX were measured using Pars Test kits. Forty-eight hours after the last training session anthropometric and laboratory measurements were performed again. In the experimental group, the resistance training program for 8 weeks, every week three sessions each session was completed for 2 hours.
Results:
After eight weeks of resistance training, a significant increase was observed in the SOD and GPX levels in the experimental group (p < 0.05). however, there was no significant difference in the control group in the post-test MDA compared to the pre-test Significantly (p < 0.05), this difference was not significant in the experimental group.
Conclusion:
Based on the results, it is suggested that resistance training can have preventive effects on some oxidative / antioxidant indices in women with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Resistance Training
  • MDA
  • SOD
  • GPX