تأثیر مکمل بوقناق بر پاسخ فوری گلایسمیک،کتواسیدوز و نیمرخ لیپیدی در مردان دیابتی پس از یک وهله فعالیت ورزشی فزاینده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

10.22111/rbpa.2017.5428

چکیده


زمینه و هدف:
یکی از مشکلات اصلی در دیابت سوخت و ساز ناقص چربی‌های بدنبال نقص در سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها می‌باشد. همچنین استفاده از ورزش و مکمل‌های گیاهی احتمالا عوارض درمانی را کاهش می‌دهد. با اینحال بررسی پاسخ‌های حاد ناشی از ورزش نیز دارای اهمیت هستند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مصرف مکمل بوقناق بر پاسخ کوتاه مدت شاخص‌های گلایسمیک،کتواسیدوز و لیپیدی در مردان دیابتی پس از یک وهله فعالیت ورزشی فزاینده بود.
روش­ شناسی:
16 مرد دیابتی که هیچگونه فعالیت ورزشی را به طور منظم انجام نمی‌دادند بطور تصادفی به دو گروه کنترل+فعالیت بدنی و مکمل+فعالیت بدنی تقسیم شدند. ابتدا نمونه‌های خون ناشتا بدست آمد. سپس آزمون بروس تعدیل شده به عنوان فعالیت بدنی اجرا شد. و پس از آن مجددا نمونه‌های خون جمع‌آوری گردید. سپس آزمودنی‌های گروه مکمل به مدت دو هفته عصاره الکلی مکمل گیاهی بوقنان (بصورت 125 mg/kg) و گروه کنترل از دارو نما استفاده کردند. نهایتا 24 ساعت بعداز مصرف آخرین مکمل پروتکل روز اول تکرار شد.
یافته­ ها:
کاهش شاخص‌های گلوکز پلاسما، سطوح انسولین، شاخص مقاومت به انسولین، تری‌گلیسرید، کلسترول و استواستات، پس از اجرای فعالیت بدنی بطور معناداری در گروه مکمل+فعالیت بدنی مشهود بودند(05/0 ≥ p).
نتیجه­ گیری:
یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهند که مصرف کوتاه مدت مکمل بوقنان موجب بهبود پاسخ کوتاه مدت به یک جلسه فعالیت بدنی می‌شود. با اینحال تأثیر کمتری بر سطوح پایه می‌گذارد. لذا پیشنهاد می‌شود که از دوره‌های طولانی تر مکمل بوقناق به همراه فعالیت بدنی منظم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of “Eryngium billardieri” Supplementation on Acute Glycemic Response, Ketoacidosis and Lipid Profile in Diabetic Men after one bout Incremental Exercise

نویسندگان [English]

  • Ghasemi Rabiee 1
  • Bahram Abedi 2
  • Hoseyn Fatolahi 3
1 MSc of Physical Education and Sport Sciences, Mahallat Branch, Islamic Azad University. Mahallat, Iran
2 Associate professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Mahallat Branch, Islamic Azad University. Mahallat, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
One of the major problems in diabetes is the defective metabolism of fats following a deficiency in carbohydrate metabolism. In addition, exercise and herbal supplements are likely to reduce the side effects. However, it is also important to examine the acute responses caused by exercise. The aim of the present study was to investigate the effect of Eryngium billardieri- Apiaceaee supplementation of poplar on short-term response of glycemic, ketoacidosis and lipid indices in diabetic men after a period of increased exercise.
Methodology:
16 diabetic men who did not do any regular exercise were randomly divided in two groups: control + physical activity and supplement + physical activity. First, fasting blood samples were obtained. Then adjusted Bruce test was performed as physical activity. After that, blood samples were collected again. Subjects in the supplement group for two weeks consumed the alcoholic extract of the herbal supplement of Eryngium billardieri (125 mg / kg) and the control group used a placebo. Eventually, 24 hours after the last supplement of the first day protocol was repeated.
Results:
Plasma glucose, insulin, HOM-RI, triglyceride, cholesterol and acetoacetate levels were significantly decrease in the supplement + physical activity group (p <0.05).
Conclusion:
The findings of this study show that short-term Eryngium billardieri supplementation improves the short-term response to a physical activity session. However, it has less impact on the base surfaces. Therefore, it is recommended to use longer supplemental Eryngium billardieri with regular physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Eryngium billardieri
  • Glycemic indexes
  • Ketoacidosis indices
  • Physical activity