تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی منتخب بر گرلین آسیل دار پلاسما و نیمرخ لیپیدی‌ زنان دارای اضافه وزن

نویسندگان

1 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دپارتمان علوم تحقیقات فیزیوتراپی، تهران، ایران

10.22111/rbpa.2017.5102

چکیده

چکیده
مقدمه:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر گرلین آسیل دار پلاسما و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن بود.
روش‌شناسی:
40 زن غیر ورزشکار دارای شاخص توده بدنی بیشتر از 25 و کمتر از 30، از بین بیش از 400 دانشجوی واجد شرایط دانشگاه آزاد ورامین به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 12 هفته و شامل هفت جلسه تمرینات ورزشی ترکیبی در هفته بود. چهار جلسه شامل تمرین استقامتی تناوبی با شدت 75-55 درصد ضربان قلب بیشینه، دو جلسه تمرین مقاومتی دایره ­ای با شدت 60-50 درصد یک تکرار بیشینه و یک جلسه تمرین هندبال با شدت مشابه تمرین استقامتی بود. نمونه ­گیری خون از گروه تجربی و کنترل پس از 12 ساعت ناشتایی، در 2 نوبت قبل و 72 ساعت پس از پایان برنامه تمرینی انجام شد. اندازه­ گیری گرلین پلاسما از طریق روش الایزا، سنجش HDL به روش کلوریمتری و ارزیابی تری­ گلیسرید و کلسترول تام به روش فوتومتری و با  استفاده از کیت­های اختصاصی مربوطه انجام شد. به ­منظور مقایسه متغیر­ها بین دو گروه تجربی و کنترل، از آزمون آماری اندازه­ گیری مکرر آنالیز واریانس در سطح 05/0p < استفاده شد.
یافته­ ها:
بر اساس نتایج به­ دست آمده، افزایش معنی داری در مقادیر گرلین (029/0P=) و کلسترول HDL (011/0P=) و کاهش معنی ­داری در مقادیر کلسترول تام (039/0P=)، تری­ گلیسرید (047/0P=) و کلسترول LDL (038/0P=) در گروه تجربی مشاهده شد؛ در حالی­که تغییر معناداری در گروه کنترل ملاحظه نشد.
نتیجه ­گیری:
این مطالعه نقش مؤثر تمرینات ترکیبی را بر افزایش همزمان گرلین و بهبود نیمرخ لیپیدی نشان داد. به ­طور کلی، نتایج نشانگر مزایای این شیوه تمرینی بر بهبود وضعیت متابولیکی افراد مبتلا به اضافه وزن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks selective combined training on plasma acylated ghrelin and lipid profile in overweight females

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Helalizadeh 1
  • Mostafa Sarabzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Exercise physiology, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
2 MSc in Exercise Physiology, Department of Physiotherapy, Science and Research branch, AJA university of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks combined training on plasma acylated ghrelin and lipid profile in overweight females.
Methodology:
40 non-athlete overweight females (BMI=25-30) were randomly selected from more than 400 eligible students of Varamin Azad university and randomly divided in two experimental and control groups. Training protocol lasted for 12 weeks and included seven sessions per week. Four sessions consisted of interval endurance training with the intensity of 55-75% of maximum heart rate. Two Sessions per week were assigned to circuit progressive resistance training at 50-60% 1RM. One session per week was also allocated to handball training with the same intensity of endurance training. Blood samples were taken in fasting state from all subjects, before and 72 hours after interventions. Plasma ghrelin amount was determined by ELISA test, HDL was evaluated using colorimetric method, and triglyceride and total cholesterol were determined by Enzymatic Photometric method. The statistical analysis of research was done by Repeated measures ANOVA at the significance level of P
Results:
According to the results, significant increases in plasma ghrelin (P=0.029) and HDL cholesterol (P=0.011), and significant decreases in total cholesterol (P=0.039), triglyceride (P=0.047) and LDL cholesterol (P=0.038) in experimental group were seen, while the changes in control group were not significant.
Conclusion:
These results highlighted the effective role of selective combined training on simultaneously increasing ghrelin hormone and improving lipid profile. Generally, these results showed the advantages of selected protocol training on improving metabolic status in overweight individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acylated Ghrelin
  • Combined Training
  • Lipid Profile
  • Overweight Females