تأثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت آب گوجه فرنگی بر برخی شاخص‌های آسیب عضلانی و پروتئین واکنش‌گر C فوتبالیست‌های جوان مرد

نویسندگان

1 استادیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز،ایران

3 کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22111/rbpa.2017.5101

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
گونه ­های واکنش ­پذیر اکسیژن در پاسخ به ورزش­ها و تمرینات شدید و طولانی مدت، مثل تمرینات فوتبال تولید می­شوند که متعاقب آن آسیب عضلانی را به همراه دارد. بنابراین استفاده از از مکمل­ های دارای آنتی­ اکسیدان می ­تواند از فشار اکسایشی و آسیب عضلانی ناشی از این گونه تمرینات بکاهد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مکمل­ سازی دو هفته­ ای آب گوجه فرنگی بر شاخص­ های آسیب عضلانی (کراتین­کیناز و لاکتات دهیدروژناز) و پروتئین واکنش­گر C در فوتبالیست­های جوان مرد بود.
روش‌شناسی­:
از بین فوتبالیست­ های دسته یک پسر جوان 28 نفر (با میانگین سن 85/0 ± 30/17 سال، وزن 75/6 ± 30/67 کیلوگرم، قد 80/4 ± 30/178 سانتی­متر و درصد چربی 14/2 ± 3/5)، به صورت نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 14 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل آزمون تحقیق حاضر شامل یک آزمون توان بی­ هوازی (آزمون Rast) و دوی کوپر (12 دقیقه دویدن) بود که با فاصله استراحت 30 دقیقه­ ای قبل و بعد از دو هفته مکمل­ سازی اجرا شد. آزمودنی ­های گروه تجربی روزانه مقدار 320 میلی­لیتر آب گوجه فرنگی را در دو وعده، در روزهای تمرین یک ساعت قبل از تمرین و یکبار هم قبل از شام و در روزهای غیر تمرین در دو وعدۀ قبل از صبحانه و شام مصرف کردند و گروه کنترل هم فقط همراه گروه تجربی به تمرینات منظم خود ادامه دادند. نمونه­ های خونی در چهار مرحله قبل و بعد از آزمون­های عملکردی قبل و بعد از دوره مکمل ­سازی در کل چهار بار برای تعیین غلظت شاخص‌های آسیب عضلانی مانند کراتین­ کیناز، لاکتات دهیدروژناز و پروتئین واکنش­گر C جمع‌آوری شد.
یافته­ ها:
نتایج نشان داد که مکمل­ سازی کوتاه­ مدت آب گوجه فرنگی (320 میلی­لیتر در روز) باعث کاهش شاخص­ های آسیب عضلانی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شده است که این کاهش از لحاظ آماری فقط در شاخص کراتین­ کیناز معنی ­دار بوده است (050/0= P) و لاکتات دهیدروژناز معنی ­دار نبوده است (125/ 0=P). همچنین دو هفته مکمل­ سازی باعث کاهش شاخص پروتئین واکنش­گر C نشده است (402/0= P).
نتیجه ­گیری:
مکمل آب گوجه فرنگی می­ تواند باعث کاهش آسیب عضلانی ناشی از رقابت فوتبال در فوتبالیست­ های جوان شود بنابراین پیشنهاد می­ شود که در کنار تمرینات روزانه و رژیم غذایی برای کاهش آسیب عضلانی با احتیاط استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of short-term supplementation of tomato juice on some indicators of muscle damage and C-reactive protein in male Young soccer’s

نویسندگان [English]

  • Javad vakili 1
  • Said Dabbagh Nikokhalsat 2
  • Javid Nouri 3
1 Assistant Professor, Ph.D. Physiology, Sport Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Ph. D. Physiology, Sport Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 MSc student of Sports Nutrition, Faculty of Physical Education, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
Oxygen reactive species are produced in response to exercises and intense and long-time training and exercises, such as soccer exercises that subsequent it is a companion muscle damage. Therefore, the use of antioxidant supplements can be Reduces the oxidative stress and muscle damage of the result of these exercises. The purpose of this study is to the effect of two weeks of tomato juice supplementation on muscle damage indices (keratin kinase and lactate dehydrogenase) and C-reactive protein in male young footballer.
 
Methodology:
28 peopleof the young male Category 1 football players (With a mean age of 17.30 ± 0.85 years, Weight 67.30 ± 6.75 kg, Height 178/30 ±4/80 cm and Fat percentage was 5.3 ± 2.14) Were selected randomly and divided into two groups of 14 experimental and control groups. The research protocol was included an anaerobic power test (Rast test) and Cooper's (12-minute running) Which was performed with a 30 minute rest interval before and after two weeks of supplementation. Experimental group consumed 320 ml of tomato juice daily at two meals, on exercise days one hour before exercise, one before dinner and on non-training days on two dinners before breakfast and dinner and the control group continued with regular exercises along with the experimental group. It was gathered Blood samples in four stages before and after functional tests before and after Supplementation course and Total for four times determine the concentration of muscle damage indices such as creatine kinase, lactate dehydrogenase and C-reactive protein.
Results:
The results showed that short-term supplementation of tomato juice (320 ml / day) significantly reduced the muscle damage indices in the experimental group compared with the control group and the pre-test stage after two weeks of supplementation in Young man soccer players. This decrease was statistically significant only in the keratin kinase index (P =0.050) And lactate dehydrogenase has not been significant (P =0.125). Also, two weeks of supplementation did not reduce the C-reactive protein index (P = .402).
Conclusion:
Tomato juice supplement can reduce muscle damage caused by football competition in young footballers. Therefore, it is suggestedAlong with daily exercises and diets to reduce muscle damage use with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • Muscle Damage
  • Soccer Player
  • Tomato Juice