اثر مکمل سازی زنجبیل بر کوفتگی عضلانی تأخیری تأثیر مکمل ‌سازی کوتاه مدت زنجبیل بر شاخص‌های عملکردی متعاقب کوفتگی عضلانی تأخیری ناشی از تمرینات مقاومتی در دانشجویان تربیت بدنی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22111/rbpa.2017.5099

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
از راه های درمان کوفتگی عضلانی تأخیری استفاده از مکمل‌های طبیعی است. لذا، هدف از این مطالعه‌، بررسی اثر مکمل سازی کوتاه مدت زنجبیل بر شاخص‌های عملکردی متعاقب کوفتگی عضلانی تأخیری ناشی از تمرینات قدرتی در دانشجویان تربیت‌بدنی بود.
روش‌شناسی:
تحقیق حاضر نیمه تجربی که جامعه‌ی آماری این مطالعه را دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز تشکیل داده بودند که از این بین 30 نفر هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه( هر گروه 15 نفر) تجربی (مصرف‌کننده زنجبیل) و کنترل (مصرف کننده دارونما) قرار گرفتند. همگن سازی بر اساس 1RM و شاخص‌های آنتروپومتریک صورت گرفت.  پس از 10 روز مصرف کپسول زنجبیل بصورت پودر به مقدار دو گرم در روز بر اساس وزن بدن،  شروع به تمرینات مقاومتی با شدت 1RM%80 کرده و شاخص‌های دامنه‌ی حرکتی زانو، دور وسط ران، پرش ارتفاع و درک درد عضلانی در زمان­های قبل از مکمل­ سازی (پیش از فعالیت)، بلافاصله، 24 و 48 ساعت بعد ارزیابی شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس (ANOVA) با اندازه‌گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری(05/0α≤) بررسی شد. 
یافته ­ها:
نتایج نشان داد که 10 روز مکمل سازی زنجبیل بر میزان دامنه ­ی حرکتی مفصل زانو، دور وسط ران و پرش ارتفاع تأثیر معنی دار نداشت (05/0<p). اما باعث کاهش درد عضلانی شد (05/0>p).
نتیجه‌گیری:
به نظر می­ رسد مصرف کوتاه مدت زنجبیل در حد مجاز در کاهش شدت درد عضلانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of short term ginger supplementation on performance indicators subsequent DOMS due to resistance training in physical education students

نویسندگان [English]

  • Vahid Sari Sarraf 1
  • Ramin Amir Sasan 2
  • Babak Mohammadi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Physical education and Sport Sciences of Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Physical education and Sport Sciences , University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Nutrition Sport MS Student, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background:
Of solutions to the treatment of delayed muscle soreness is the use of natural food supplements. Therefore, the aim of study was to investigate the effect of short-term supplementation of ginger on functional parameters following the delayed muscle soreness caused by strength training in physical education students.
Methodology:
This quasi-experimental study was conducted by the students of Physical Education of Tabriz University. The sample consisted of 30 targeted individuals and randomly divided into two groups (each group of 15 experimental subjects) and Control (placebo user). Homogenization based on 1RM and anthropometric indices. After 10 days, ginger capsule consumption of 2 grams per day, based on body weight, began to develop 80% 1RM strength training and the knee range, mid-thigh, height jump and understanding of muscle pain in time before supplementation, immediately after, 24 and 48 hours after resistance training. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and Bonferroni post hoc test using SPSS Version 13 software at a significant level of ≤0.05.
Results:
The results showed that 10 days, ginger supplementation had no significant effect on the range of knee joint, medial thigh and height of jump (p <0.05). But decreased muscle pain (p <0.05).
Conclusion:
Short-term use of Ginger seems to be effective in reducing the intensity of muscle pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DOMS
  • Ginger supplementation
  • Resistance training