بررسی تاثیر تمرین تعادلی و پایداری مرکزی بر تعادل نیمه پویای دختران غیر ورزشکار

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
در این تحقیق هدف مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینی پایداری مرکزی و تعادلی برتعادل نیمه پویای دانشجویان دختر غیر­ ورزشکار بود.
روش­شناسی:
پژوهش به روش نیمه تجربی و به صورت پیش و پس آزمون بر روی 36 دانشجوی دختر غیرورزشکار دارای سلامت جسمانی با میانگین سنی 9/0±32/20  در سه گروه (11 نفر گروه کنترل، 12 نفر گروه پایداری مرکزی و 13 نفر گروه تعادلی) انجام گرفت. آزمودنی­ها در 2 گروه تمرینی برنامه تمرینی­شان را 2 جلسه در هفته به مدت 4 هفته اجرا نمودند. قبل و بعد از دوره تمرینی، تعادل نیمه پویای آزمودنی­ها با استفاده از سیستم بایودکس مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از جمع آوری و واردکردن داده­ها درمحیط نرم افزارSPSS  نسخه 20 با استفاده از روش­های آماری، برای نرمال بودن داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و سپس از روش تحلیل واریانس یکطرفه، همگن بودن سه گروه مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون آنوا و تست تعقیبی توکی برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده گردید.
یافته­ها:
مقایسه نتایج بدست آمده از تست تعادلی، نشان دهنده تفاوت معنی­دار در شاخص­های کلی و قدامی خلفی دختران غیر ورزشکار بود که این معناداری در مقایسه میانگین­های بین گروهی، به نفع گروه پایداری مرکزی بوده است (05/0 P≤). 
نتیجه­گیری:
با توجه به یافته­های بدست آمده می­توان گفت که تمرینات پایداری مرکزی روشی مناسب برای افزایش و بهبود تعادل می­باشد. از این­رو لازم است که برنامه تمرینی پایداری بخش مرکزی جهت توسعه تعادل نیمه پویا از نوع کاربردی (عملکردی) باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Balance and Core stability Exercise on the Semi-Dynamic Balance of Non-Athletic Girls

نویسندگان [English]

  • Farideh Saeed Nematpour 1
  • Ahmad Ebrahimi Atri 2
  • Nahid Bijeh 2
  • Omid MohammadDoost 3
1 MSc Student of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
3 Department of Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Background:
This study aimed to compare the effect of two types of core stability and balance training program on the semi-dynamic balance of non-athlete girls.
Methodology:
This quasi-experimental pre and post-test on 36 healthy female student-athlete with a mean age 20/32+0/9 in three groups (11 people controls group, 12 people in central sustainability group, 13 people in equilibrium group) Was performed The subjects in the two groups practice their training program conducted 2 sessions per week for 4 weeks. Before and after the training period, semi dynamic balance of subjects were evaluated using the Biodex system. After collecting and importing data into environment of SPSS 20.0 software, using statistical methods, the Kolmogorov-Smirnov test for normality of the data and the analysis of variance the three groups were evaluated. ANOVA and Tukey's test was used to compare changes within the group and between groups
Results:
Compare the results of the test balance, represents a significant difference in the overall index and anterior posterior of non-athletic girls that this meaningful comparison of the group, in favor of sustainability is central.
Conclusion:
According to the findings, it can be said that the core stability exercises appropriate method to enhance and improve balance. Hence it is necessary to develop a training program lasting central part of the semi-dynamic balance of functional (performance).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletic girls
  • Semi dynamic balance
  • Balance training
  • Core stability exercises