تأثیر آنی یک جلسه ماساژ ورزشی اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویای ورزشکاران پسر دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی گروه طب ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
شرکت در فعالیت­های ورزشی همراه با بروز آسیب­های اسکلتی­ عضلانی همراه بوده است و از مهمترین عوامل کاهش میزان این آسیب­ها داشتن توانایی تعادل مطلوب است. یکی از مداخله­هایی که احتمالاً می­تواند بر تعادل افراد تأثیر­گذار باشد ،اعمال ماساژ ورزشی است. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر آنی ماساژ اندام تحتانی بر تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران پسر دانشگاهی بود.
روش­شناسی:
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی، دارای پیش­آزمون و پس­آزمون می­باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه ورزشکاران 18 تا 28 سال دانشگاه تهران بود که از میان آنها 30 نفر وارد مطالعه حاضر شده و به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تجربی (ماساژ ورزشی) و کنترل تقسیم شدند. سپس گروه تجربی تحت 10 دقیقه ماساژ اندام تحتانی قرار گرفت. اندازه­گیری تعادل ایستا و پویا به ترتیب بوسیله آزمون BESS وY  صورت پذیرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون تی زوجی و مستقل استفاده شد (05/0P≤).
یافته­ها:
نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین میزان امتیازات آزمون­های تعادلی (BESS وY ) بعد از اعمال پروتکل ماساژ در گروه تجربی وجود دارد و اعمال پروتکل ماساژ موجب افزایش امتیازات بدست آمده شد (01/0=P).
نتیجه گیری:
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اعمال ماساژ ورزشی می­تواند موجب بهبود تعادل ایستا و پویا ورزشکاران به صورت آنی شود. با توجه به نتایج تحقیق می­توان برای بهبود تعادل ورزشکاران و پیشگیری از آسیب­های ورزشی از اعمال ماساژ ورزشی پیش از مسابقه در این ورزشکاران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Immediate Effect of Lower Extremity Sport Massage on Dynamic and Static Balance in Collegiate Male Athletes

نویسندگان [English]

  • Mohsen poorbarzegar 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • foad seidi 2
  • Esmaeil mozafaripour 3
1 MSc Student, Department of Health & Sport Medicine, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Health & Sport Medicine, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Student, Department of Health & Sport Medicine, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background:
Participation in sports activities always accompany with muscle-skeletal injuries among participations. One of factors that can reduce these injuries is proper balance ability. Maybe one of the factors which can affect to balance is the massage so the purpose of this study is to examine the immediate effect of massage in the lower extremities’ to static and dynamic balance in the collegiate athletic men.
Methodology:
The population of the present study is consisted of all the athletes of 18 to 28 years old of Tehran University. 30 athlete were selected and were randomly divided into control and experimental groups. Experimental group was placed under massage of limb lower for 10 minutes. The measuring of static balance by BESS, dynamic balance by Y test were done then. The paired-T test and independent-T were used to analyze the data (P≤0/05).
Results:
The results showed that there was a significant difference between the scores of balancing tests of BESS and Y in the experimental group after doing massage and using massage led to increased scores (P=0/01)
Conclusion:
The result showed that using massage before competition lead to immediately improvement of static and dynamic balance of athletes. Regarding the study result, can use massage in order to improve balance of athletes and to prevent sports injuries subsequently before the competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic balance
  • Static balance
  • Sports massage