مقایسه مولفه‌های ثبات مرکزی ورزشکاران مرد کبدی کار حرفه‌ای و آماتور

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
 کبدی از جمله ورزشهایی است که جایگاه ویژه­ای را در بین ورزش­های بومی و سنتی به خود اختصاص داده است. با توجه به عدم وجود تحقیقات در این رشته ورزشی، شناخت مولفه­ها و پارامترهای فیزیکی در اجرای موثرتر و بهتر تکنیک­های این رشته ورزشی اهمیت دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مولفه­های ثبات مرکزی ورزشکاران مرد کبدی کار حرفه­ای و آماتور بود.
 روش شناسی:
 با توجه به محدودیّت در گزینش آزمودنی­ها، نمونه آماری این تحقیق شامل40 نفر­ از ورزشکاران حرفه­ای و آماتور مرد با حداقل 6 فصل سابقه­ی فعالیت در کبدی بودند که میانگین سن ، قد و وزن بازیکنان حرفه­ای و آماتور به ترتیب 62/24 و 33/22 سال، 174 و 171 سانتی­متر ، 75/75 و 16/65 کیلوگرم بود . در این پژوهش، مولفه­های قدرت مرکزی و توان مرکزی MBEST اندازه­گیری شد . داده­ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل بین دو گروه  مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند(05/0P≤).
یافته­ها:
نتایج مطالعه نشان داد که در تمامی مولفه­های قدرت و توان مرکزی بین دو گروه حرفه­ای و آماتور تفاوت آماری معنی­داری وجود دارد (05/0P≤).
نتیجه­گیری:
با توجه به تفاوت معنی­دار توان و قدرت مرکزی بین ورزشکاران حرفه­ای و آماتور در رشته ورزشی کبدی، به نظر می­رسد که این تمرینات برای بهبود عملکرد، در کنار برنامه­های تمرینی دیگر ضروری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Core stability Parameters in Professional and Amateur Male Kabbady Athletes

نویسنده [English]

  • Shahmoradzade Samane
Master of Borujerd University. Iran
چکیده [English]

Background:
Kabbady is one of the sports that has special place among the traditional sports. Due to the lack of research in this sport, knowing the components and physical parameters in the implementation of more effective and better techniques of this sport is important.  Therefore, the aim of this research was the comparison of core stability parameters in professional and amateur male kabbady athletes.
Methodology:
Due to limitation in the choice of subjects, subject consisted 40 male professional and amateur athletes with a history playing of minimum 6 seasons in kabbady participated in this study that respectively mean of age, height and weight were 24.62 and 22.33 yr. 174 and 171 cm ,75.75 and 65.16 kg. In this study, core resistance and core power tests were measured. Data were analyzed using by t student test (P˂0.05).
Results:
In all parameters of strength and core power between professional and amateur were statistically significant differences. (P˂0.05).
Conclusion:
Due to the significant difference in core power and strength between the professional and amateur athletes in kabbady sport, it seems that these exercises is necessary to improve performance, in addition to other training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core strength
  • Core power
  • Kabbady