مقایسه اجزای نیروی عکس‌العمل زمین هنگام راه رفتن بیماران با رباط صلیبی آسیب دیده، رباط صلیبی بازسازی شده در مقایسه با گروه سالم

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه اجزای نیروی عکس­العمل زمین هنگام راه رفتن بیماران با رباط صلیبی آسیب دیده، رباط صلیبی بازسازی شده در مقایسه با گروه سالم بود.
روش­شناسی:
تعداد 6 مرد با پارگی رباط صلیبی قدامی و 6 مرد با بازسازی رباط صلیبی قدامی و 7 مرد سالم با دامنه سنی، قد و وزن مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند. اجزای نیروهای عکس­العمل زمین هنگام راه رفتن با استفاده از آزمون آنوا و تست t مستقل در سطح معنی­داری 05/0>p  تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها:
در گروه رباط آسیب دیده و گروه بازسازی رباط هیچگونه تفاوت معنی­داری در اجزای نیروی عکس­العمل زمین بین دو سمت سالم و آسیب دیده مشاهده نشد (05/0p>). ضربه عمودی در سمت سالم گروه رباط آسیب دیده (88/0p=) و گروه رباط بازسازی شده (04/0p=) از گروه سالم کمتر بود. اوج قله دوم نیروی عکس­العمل زمین نیز در گروه سالم از گروه رباط آسیب دیده (004/0p=) و گروه رباط بازسازی شده (03/0p=) به طور معنی­داری بیشتر بود.
نتیجه­گیری:
بازسازی رباط صلیبی قدامی باعث بهبود نیروی جلوبرنده می­شود، ولی هیچ گونه اثری بر اوج دومین نیروی عکس­العمل زمین در این گروه ندارد. شاید تقویت عضلات ضعیف شده بعد از بازسازی رباط صلیبی قدامی، قله دوم نیروی عکس­العمل زمین را بهبود بخشد. لذا تقویت عضلات اکستنسور ران، زانو و مچ پا در افراد بازسازی رباط صلیبی قدامی ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Ground Reaction Forces Components during Walking in Patients with ACL Tear, ACL Reconstruction Compared to Normal Subjects

نویسندگان [English]

  • Keyvan Sharifmoradi 1
  • Arash Raji 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Human Science Faculty, University of Kashan, Kashan, Iran
2 MSc Student, Department of Physical Education and Sport Science, University of Peyam noor, Garmsar, Semnan, Iran
چکیده [English]

Background:
The aim of this study was to compare the ground reaction forces components during walking in patients with ACL tear, ACL reconstruction compared to normal subjects.
Materials and Methods:
Six men with ACLD (anterior cruciate ligament disease) and six men with ACLR (anterior cruciate ligament reconstruction) and 7 normal people were participated in this study. Walking ground reaction forces components was assessed. Data were analyzed by independent T-test and ANOVA in set point of 0/05.
Results:
There were no significant differences between sound side and affected side in ACLD and ACLR groups (P>0.05). Vertical impulse in normal group was significantly greater than that of ACLR group (p=0.04). Peak vertical ground reaction forces in normal group was significantly greater than that of ACLD (p=0.004) and ACLR (p=0.03) groups.
Conclusion:
Although anterior cruciate ligament reconstruction improve propulsive force but did not improve second peak of ground reaction force in ACLR group. Maybe strengthening of weaken muscle could improve the second peak of ground reaction force. So, strengthening the hip, knee, and ankle extensor muscles seem to be consider.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anterior cruciate ligament rupture
  • Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
  • Gait
  • Ground reaction force