اثر آنی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ورزشکاران با بی‌ثباتی عملکردی مچ پا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه طب ورزش ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
 با توجه به اهمیت تمرینات ثبات مرکزی و همچنین شیوع بالای اسپرین و ناپایداری عملکردی مچ پا و متعاقب آن کاهش تعادل بعنوان یک عامل خطر در وقوع اسپرین مجدد مچ پا، انجام تمرینات ثبات مرکزی با هدف ایجاد ثبات در ناحیه مرکزی بدن می­تواند نقش به­سزایی در بهبود تعادل داشته باشد، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر کوتاه مدت تمرینات ثبات مرکزی روی تعادل ایستا و پویای ورزشکاران مبتلاء به بی­ثباتی عملکردی مچ پا می­باشد.
روش شناسی:
 30 مرد ورزشکار دانشگاهی مبتلاء به ناپایداری عملکردی مچ پا در این تحقیق شرکت کردند، پس از غربالگری اولیه و شناسایی ورزشکاران واجد شرایط با استفاده از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مفصل مچ پا، آزمودنی­ها به دو گروه تجربی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ورزشکاران گروه تجربی دو نوع از تمرینات ثبات مرکزی را در یک جلسه تمرینی انجام دادند.
یافته­ها:
 نتایج آزمون آماری نشان داد که پس از انجام تمرینات ثبات مرکزی بصورت کوتاه مدت و تک جلسه­ای، تعادل پویا براساس میزان دسترسی در جهت­های مختلف و تعادل ایستا براساس تعداد خطا، درگروه تمرینی نسبت به گروه کنترل بهبود پیدا می­کند (05/0>p).
بحث و نتیجه­گیری:
چنین به­نظر می­رسد که عضلات ثبات دهنده مرکزی در کنترل مفاصل پروکسیمال و دیستال برای بهبود تعادل ایستا و پویای ورزشکاران دارای بی­ثباتی عملکردی مچ پا نقش مهمی دارند و انجام این تمرینات در کوتاه مدت می­تواند در تعادل ورزشکاران دارای بی­ثباتی عملکردی اثر مثبت داشته باشدو پیشنهاد می­شود که جهت بهبود تعادل ورزشکاران دارای بی­ثباتی عملکردی مچ پا علاوه بر تمرین دادن عضلات ناحیه مچ پا، عضلات ثبات دهنده مرکزی نیز تمرین داده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Immediate Effect of Core Stability Exercises on Balance in Athletes with Functional Ankle Instability

نویسندگان [English]

  • Kiumars Moradi 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Reza Rajabi 3
1 Master of Science of Sport Injuries and Corrective Exercises, Health and Sport Medicine Department, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, PhD of Sport injuries and Corrective Exercises, Health and Sport Medicine Department, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, PhD of Sport Injuries and Corrective Exercises, Health and Sport Medicine Department, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background:
Given the importance of core stability exercises as well as the high prevalence of ankle sprains and functional instability and Subsequently, decrease of balance as a risk factor for the occurrence of an ankle sprain, core stability exercises aimed at stabilizing the central area of ​​the body can have a significant role in improving balance. Therefore, the purpose of this study is investigating the immediate effect of core stability exercises on static and dynamic balance in athletes suffered from functional ankle instability.
Methodology:
Thirty male college athletes suffered from functional ankle instability are participated in this study. After primary screening and identification of eligible athletes suffered from ankle joint functional assessment tool (AJFAT), subjects were divided into the experimental (n = 15) and control groups (n = 15). Athletes in the experimental group carried out two types of core stability exercises in a session. Static and dynamic balance measured in both the groups before and after the test.
Results:
Statistical test results showed that core stability exercises in short term period and in a single session improved the effect on static and dynamic balance in athletes suffered from functional ankle instability (p˂0/05).
Conclusion:
It seems that muscle stabilizers of the core are important in controlling the proximal and distal joints for reducing the static and dynamic balance in athletes’ sufferd from functional ankle instability and doing these exercises in the short-term period can be useful in improving balance in athletes suffered from functional ankle instability. It is proposed to use the core stability muscles practice alongside ankle muscles in order to improve the athletes balance suffered from functional ankle instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle sprain
  • Athlete
  • Core exercises