تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی (حرکت درمانی و تای ماساژ) بر میزان عارضه کایفوزپشتی دانش‌آموزان پسر دارای هایپرکایفوزیس وضعیتی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار توانبخشی ورزشی، گروه علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
هایپر­کایفوزیس یکی از ناهنجاری­های شایع در میان پسران می­باشد. دستیابی به یک پروتکل اصلاحی مناسب همیشه مورد توجه بوده است. هدف از تحقیق حاضر،بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی (حرکت درمانی و تای ماساژ) بر میزان عارضه کایفوز پشتی دانش­آموزان پسر دارای هایپر­کایفوزیس وضعیتی بود.
روش شناسی:
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح پیش­آزمون پس­آزمون بود. 40 نفر دانش­آموز پسر دارای هایپرکایفوزیس شهر یاسوج (20 نفر گروه تجربی با میانگین سنی19/1±55/16 سال و 20 نفر گروه کنترل با میانگین سنی 09/1± 65/16 سال) به صورت تصادفی به گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه ترکیبی 12 هفته­ای پیش­رونده شرکت نمودند که 3 جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه اجرا شد، در حالی که آزمودنی­های گروه کنترل طی این مدت زمان تنها به فعالیت­های روزمره می­پرداختند. زاویه کایفوز با استفاده از خط­کش منعطف اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
 یافته­ها:
یافته­های تحقیق نشان داد که برنامه ترکیبی اثر بخشی معنی­داری بر میزان زاویه کایفوز آزمودنی­های گروه تجربی دارد (001/0p≤).
نتیجه گیری:
با توجه به یافته­های تحقیق، برنامه تمرینی ترکیبی تحقیق حاضر جهت اصلاح ناهنجاری پاسچرال ستون فقرات افراد مبتلا به کایفوز وضعیتی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 Weeks of Combined Training (Movement Therapy and Thai Massage) on Complication Rate of Thoracic Kyphosis Students with Postural Hyper-Kyphosis

نویسندگان [English]

  • Behnam Shokri 1
  • Behnam Ghasmi 2
  • Mohamad Reza Moradi3 3
1 Master in corrective exercise and sport injury, University of Shahr-e-Kord, Shahr-e-Kord, Iran.
2 PhD of rehabilitation exercise, University of Shahr-e-Kord, Shahr-e-Kord, Iran.
3 PhD of sport management, University of Shahr-e-Kord, Shahr-e-Kord, Iran.
چکیده [English]

Background:
Hyper- kyphosis is one of the most common disorders among boys. Always, achieving to an appropriate corrective protocol has been considered. The aim of this study was to examine the effect of 12 weeks of combined training (movement therapy and Thai massage) on complication rate of thoracic kyphosis students with postural hyper-kyphosis.
Methodology:
The study design is semi-experimental and applicable by its aim and method was pretest-posttest with a control group. 40 students with hyper kyphosis of Yasouj city (20 students in the experimental group with an average age of 16/55 ± 1/19 year and 20 students in the control group with an average age of 16/65± 1/09 years) were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received the treatment (corrective and Thai massage exercises for 60 minutes, three times a week) for 12 weeks, but thecontrol group received no treatment and was engaged in daily routine activities. Kyphosis angle was measured by the flexible ruler. The data were analyzed through Analysis of   T Independent and dependent at the significance level of P ≤ 0/05.
Results:
Independent t-test results showed that the angle of kyphosis of experimental group had significant improvement after 12 weeks of combined training (P < 0/001).
 Conclusion:
According to the results of this study, combined training improved postural Kyphosis. Therefore, recommended to the healthcare professionals and corrective exercise experts that use of proposed protocol in conjunction with other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined training
  • Postural kyphosis
  • Studentsboy
  • Thai massage