تاثیر خستگی ویژه فوتبال در دماهای محیطی مختلف بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال زن دارای ناپایداری عملکردی مچ پا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 استادیار، دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، دکتری طب ورزش، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسه تاثیر خستگی ویژه فوتبال در محیط گرم، سرد و معتدل بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال زن دارای ناپایداری عملکردی مچ پا بود.
روش­شناسی:
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود که در آن 20 نفر از بازیکنان فوتبال بانوان نوجوان و جوان باشگاه­هایشهرهمدانکهدارایبی­ثباتیعملکردیمچپایراستبودند،انتخابشدند. بی‌ثباتیعملکردیمچپابااستفاده از پرسشنامه 9 سوالی کامبرلند اندازه‌گیری شد. جهت اعمال خستگی شبیه فوتبال، پروتکل بانگسبو در سه فصل زمستان (سرد: دمای 10 درجه و رطوبت نسبی 50 درصد)، پاییز (معتدل: دمای محیط 20 درجه و رطوبت نسبی50 درصد)، و تابستان (گرم: دمای محیط 45 درجه و رطوبت نسبی 50 درصد) اجرا شد. قبل و بلافاصله پس از اتمام پروتکل، تست‌های تعادل ایستا (آزمون نمره‌دهی خطا) و پویا (آزمون تعادل Y)و تست‌های عملکردی (آزمون پرش لی­لی 3 تایی، آزمون پرش لی­لی 6 متری در زمان، آزمون پرش لی­لی متقاطع) از همه آزمودنی‌ها گرفته و داده‌ها ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی همبسته و تحلیل واریانسیک­طرفه و در صورت معنی‌دار بودن از آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0=α استفاده شد.
یافته­ها:
نتایج نشان داد اثر خستگی ویژه فوتبال در دماهای محیطی سرد، گرم و معتدل بر تعادل و عملکرد بازیکنان فوتبال دارای ناپایداری عملکردی مچ پا، تفاوت معنی‌داری داشت (05/0>P).
نتیجه­گیری :
خستگی ویژه فوتبال در شرایط دمایی سرد و گرم نسبت به شرایط دمایی معتدل باعث افت بیشتر تعادل و عملکرد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Soccer Specific Fatigue in Different Ambient Temperatures on Balance and Performance of Soccer Players with Functional Ankle Instability

نویسندگان [English]

  • Maryam Hoseini 1
  • Homan Minonejad 2
  • Reza Rajabi 3
1 MSc Student, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Islamic Azad University Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background:
The aim of this study was to the effect Compare of soccer specific fatigue in different ambient temperatures (hot, cold and balance temperate) on balance and performance of soccer players with functional ankle instability.
Methodology:
The research method was half-experimental and applied. 20 young female soccer players, clubs Hamadan selected with functional ankle instability (FAI) right foot were. FAI was measured using 9 items Cumberland. Subjects like football, protocol Bangsbv was implemented in the winter (cold: temperature 10 degrees and relative humidity of 50 percent), autumn (moderate: ambient temperature 20 degrees and relative humidity of 50%) and summer (warm: the temperature 45 degrees and relative humidity 50 percent).Before and immediately after the completion of the protocol, tests, static balance (scoring errors test) and dynamic balance (Y test) and function tests (test jump Lee 3-test, Jump Bouncer 6 m at a time, test jump Lee crossover) of were recorded all subjects and the data. To analyze the data was used, t-test and one-way ANOVA and Tukey's test at the significant level 0/05.
Results:
The results showed that the effects of fatigue, especially football in cold, hot and Moderate ambient temperatures on the balance and performance of soccer players with FAI, were significantly different (p>0/05).
Conclusion:
So that fatigue, especially football in hot and cold temperatures to moderate temperatures cause loss of balance and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ambient temperature
  • Dynamic balance
  • Fatigue
  • Functional ankle instability
  • Static balance