تأثیر شش هفته تمرینات پیش خستگی و مکمل کراتین مونوهیدرات و کربو هیدرات- پروتیئن بر قدرت عضلانی ورزشکاران نخبه رشته پرورش اندام

10.22111/rbpa.2016.2715

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از تکنیک پیش خستگی و مکملهای غذایی کراتین مونوهیدرات و مخلوط کربوهیدرات
پروتئین بر قدرت بیشینه در حرکت پرس سینه، پرس سرشانه از جلو و اسکات پا در ورزشکاران پرورش اندام نخبه بود.
روش شناسی:
29 نفر از بدن سازان نخبه اصفهان به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.گروه اول )سن 45 / 4 ±
5 / 28 ، قد 45 / 6 ± 9 / 177 ( تکنیک پیش خستگی را با مصرف مکملهای غذایی، گروه دوم )سن 75 / 4 ± 2 / 28 ، قد 17 / 6 ± 1 / 178 )
تکنیک پیش خستگی را بدون مصرف مکملهای غذایی انجام دادند و گروه سوم )سن 31 / 3 ± 33 / 29 ، قد 35 / 6 ± 77 / 175 ( از تکنیک
پیش خستگی و مکمل غذایی در تمرینات خود استفاده نکردند. قبل و بعد از پروتکل تمرینی از آنها با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه
رکوردگیری شد. از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها و آزمون لوین جهت همگونی واریانسها و سپس آزمون
آنالیز واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی شفه برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری استفاده شد.
یافته ها:
بین گروه کنترل و گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل بعد از انجام شش هفته تمرین، تفاوت معناداری وجود داشته (P =0.001)
و میزان پیشرفت در قدرت عضلانی بیشینه در حرکات پرس سینه، پرس سرشانه و اسکات در گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل بیشتر
از گروه کنترل بوده است، اما تفاوت معناداری بین گروه تمرین و مکمل و گروه تمرین بدون مکمل در افزایش قدرت عضلانی وجود نداشته است
( P=0.09 .)
نتیجه گیری:
استفاده از تکنیک پیش خستگی باعث افزایش قدرت عضلانی در بدنسازان نخبه میشود، همچنین به نظر میرسد مکملهای غذایی
کراتین مونوهیدرات و کربوهیدرات-پروتیئن تاثیری بر قدرت عضلانی در بدن سازان نخبه ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pre-Exhaustion Technique and Creatine Monohydrate and Carbohydrate-Protein Supplements on Maximum Strength in Elite Body Builders

چکیده [English]

Abstract:
Background and Aim: The purpose of this study was to examine the effect of pre-exhaustion technique and consumption of cretaine monohydrate nutrition supplements and carbohydrate protein mixture in chest press seated front barbell press and leg squat in elite elite body builders. Methodology: 29 of the elite body builders of Isfahan province were selected as subjects and were randomly divided into three groups. First group (age = 28/5±4/45, high =177/9±6/45) used the pre-exhaustion technique and nutrition supplements, the second group (age =28/2±4/75, high=178/1±6/17) used the pre-exhaustion technique without using any nutrition supplements and the third one (age =29/33±3/31hight= 175/77±6/35) performed their desired exercise without any nutrition supplements. Before and after the training protocol they were taken a record by using 1-repetition maximum. Kolmogorov-Smirnov test for normality of the data and Levine's test for homogeneity of variances and analysis of variance (ANOVA), and Scheffe post hoc test were used for statistical data anal