ارتباط میان استقامت مرکزی و تعادل ایستا در ورزشکاران مرد اسکی اسنوبرد

10.22111/rbpa.2016.2713

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:
اسکی از ورزشهای زمستانی پرطرفدار در سرتاسر جهان است که خطر سقوط و افتادنها در این ورزش بسیار بالا است. نتایج تحقیقات
نشان میدهند ضعف تعادل یکی از مهمترین عوامل خطر افتادن و در پیآن افزایش احتمال وقوع آسیبها به حساب میآید. از این رو در
پیشگیری و کاهش این آسیبها هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین استقامت مرکزی و تعادل ایستا در ورزشکاران اسکی اسنوبرد
بود.
روش شناسی:
با توجه به محدودیّت در گزینش آزمودنیها، نمونه آماری این تحقیق شامل 40 نفر از ورزشکاران مرد با حداقل 6 فصل سابقهی فعالیت
در اسکی اسنوبرد بود )میانگین سن 30 / 3 ± 85 / 26 سال، قد 08 / 6 ± 45 / 180 سانتیمتر، وزن 14 / 6 ± 86 / 79 کیلوگرم و سابقه ورزشی 53 / 4
±70/12 فصل(. آزمودنیها به صورت غیرتصادفی و هدفدار انتخاب شدند. در این پژوهش، استقامت مرکزی به وسیله پروتکل استقامت
مک گیل ) 2007 ( شامل آزمونهای استقامت فلکشن تنه، اکستنشن تنه و فلکشن جانبی تنه اندازهگیری شد و برای ارزیابی تعادل ایستا از
آزمون لکلک استفاده شد. دادهها پس از بررسی توصیفی، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
گرفتند) 05 / 0P˂ )
یافتهها:
نتایج آزمون همبستگی نشان داد بین استقامت مرکزی و تعادل ایستا ارتباط معنیداری وجود دارد) 05 / 0P˂ )
نتیجهگیری:
با توجه به ارتباط معنیدار میان استقامت مرکزی و تعادل ایستای ورزشکاران اسکی اسنوبرد و اهمیّت تعادل در این رشته ورزشی،
تقویت استقامت عضلات مرکزی برای بهبود تعادل ایستای اسنوبرد بازان در کنار برنامههای تمرینی دیگر ضروری به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Core Endurance and Static Balance in Male Snowboard

چکیده [English]

Abstract:
Background:
Ski is the most population of winter sports around the world that the risk of falls in this sport is very high. Researches were showed that the poor balance is one of the most important risk factors of falling and injuries. Therefore, for prevention and reducing injuries, the aim of this research was to study the relationship between core endurance and static balance in snowboard skiing athletes.
Methodology:
Due to limitation in the choice of subjects, 40 male athletes participated in this study with a history playing of minimum 6 seasons in snowboard skiing (mean age 26.85±3.30 yr, height 180.45±6.08 cm, weight 79.86±6.14 kg and athletic experience 12.70±4.53 season). Subjects were selected nonrandom and targeted. Core endurance measured by McGill (2007) endurance protocol; consist of trunk flexion endurance, trunk extension endurance and trunk lateral flexion endurance tests. Moreover, Static balance was measured by stroke star test. Data were analyzed using by Pearson correlation test (P˂0.05).
Results:
Correlation test showed significant relationship between core endurance and static balance (P˂0.05).
Conclusion:
Due to significant relationship between core endurance and static balance in Snowboard Skiing Athletes and also importance balance in this sport, strengthening core endurance for improvement static balance in snowboarders is necessary with other training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Core Endurance
  • Static balance
  • McGill Protocol
  • Snowboard Skiing