بررسی اثر 12 هفته فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه

10.22111/rbpa.2016.2712

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف:
کاهش تعادل یکی از محدودیت های حرکتی درکودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه است. هدف تحقیق حاضر،
ارزیابی اثر 12 هفته فعالیت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه مقطع ابتدایی
شهرستان کاشان بود.
روش شناسی:
این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. جامعه مطالعه حاضر شامل 105 دانش آموز مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص
توجه در سال 94 - 1393 بود. 30 آزمودنی دارای بالاترین درجه ADHD ، به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربی
تقسیم شدند. گروه تجربی، در یک برنامه فعالیت بدنی منتخب به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته ، به مدت 60 دقیقه شرکت کردند.
آزمون تعادل ستاره ای (SEBT) و لک لک (FBT) قبل و بعد از تمرین استفاده شد. برای تحلیل دادهها، آزمون t مستقل و زوجی در
سطح معناداری 05 / 0 = α با نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
یافته ها:
افزایش معناداری در تعادل ایستا ) 008 / 0 = (P و تعادل پویا ) 001 / 0 = (P در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بدست آمد.
تغییرات درون گروهی نشان داد اختلاف معناداری در تعادل ایستا ) 000 / 0 = (P و تعادل پویا ) 000 / 0 = (P در پیش آزمون و پس آزمون
گروه تجربی وجود دارد. اما درگروه کنترل اختلاف معناداری وجود نداشت ) 05 / 0 ≤ P .)
نتیجهگیری:
بر اساس نتایج، به نظر میرسد که فعالیت بدنی منتخب از طریق بازی درمانی و مهارتهای پایه بر بهبود تعادل ایستا و پویا تاثیر
دارد و کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ نقص توجه میتوانند از این روش بهرهمند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 12 weeks of Selected Physical Activity on Static and Dynamic Balance in Children Suffering from Hyperactivity Disorder / Attention Deficit

چکیده [English]

Abstract:
Background:
Lack of balance is one of motion limitation among children with hyperactivity disorder /attention deficit (ADHD). The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of selected physical activity on static and dynamic balance in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in elementary schools in Kashan city.
Methodology:
The type of study was a quasi-experimental study. The population of this study consisted of 105 elementary students suffering from ADHD in 2014-2015 year. 30 participants with the highest degree of ADHD, were purposefully selected and divided into control and experimental groups. Experimental groups practiced in a selected physical activity program for 12 weeks, 3 sessions per week, for 60 minutes. The star excursion balance test (SEBT) and Lak Lak )FBT) were used before and after exercise. For analyzing the data, the independent and paired t-test was used with significant level of P≤ 0.05 by using SPSS18.
Results:
A significant increase in static balance (P= 0.008) and dynamic balance (P= 0.001) was achieved in experimental compared with control groups. The differences within group showed that a significant difference in static balance (P= 0.000) and dynamic balance (P= 0.000) exists in pre-testing and post-testing of experimental and groups. But was no significant difference in control group (P≥ 0.05).
Conclusion:
According to the results, it seems that selected physical activity through play- therapy and basic skills have influence on improvement of static and dynamic balance and children with ADHD can benefit from this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Attention deficit
  • Dynamic balance
  • Hyperactivity
  • Selected physical activity
  • Static balance