کلیدواژه‌ها = هایپرکیفوزیس
مقایسه‌ی تعادل نیمه پویا بین دانش‌آموزان دارای ناهنجاری‌هایپر لوردوز و هایپر کیفوز 11 تا 16 سال شهرستان ریگان

دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 1-9

رضا ملاکی زاده؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ منصورالسادات روزان