نویسنده = بیژن فهیمی
تاثیر یک دوره تمرین هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی و سطح استروژن پلاسما در زنان یائسه

دوره 5، شماره 8، فروردین 1397، صفحه 39-48

فاخره نوروزی؛ الهه خداوردی؛ سیدجواد ضیاءالحق؛ علی فهیمی نژاد؛ بیژن فهیمی