نویسنده = ��������������������� ������������������ ��������