نویسنده = ���������������� ����������
مقایسه کیفیت زندگی و ناتوانی عملکردی ناشی از آسیب های اندام فوقانی در والیبالیست های ناشنوا و سالم

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 79-89

عدنان نبی زاده؛ محمد حسین علیزاده؛ شادان محمدپور؛ زیبا قائم